SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A3: Socjologia moralności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A3: Socjologia moralności
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PSM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową problematyką badawczą socjologii moralności. Sfera moralna zostanie przedstawiona jako struktura dynamiczna, podlegająca ewolucji wraz z kulturą lokalną i globalną. Studenci w trakcie zajęć nabywają również kompetencji w zakresie samodzielnej analizy problemów moralnych ujawniających się w życiu społecznym

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z zakresu historii filozofii a także z podstaw socjologii lub historii i teorii kultury.

Zakres tematyczny

1. Pojęcie i istota moralności. Moralność jako przedmiot badań nauk humanistycznych i społecznych. Nauka o moralności a filozofia moralności. 2. Miejsce socjologii moralności w etyce. Tradycje badań w zakresie socjologii moralności. 3. Biologiczne i społeczne determinanty moralności. 4. Moralność a religia. 4. Metodoplogia badań socjologii moralności. 5. Czynniki kształtujące moralność grup społecznych. Czynnik demograficzny, ekonomiczny i stratygrafia społeczna.. 6. Funkcjonowanie norm w życiu społcznym. 7. Dylemat a konflikt moralny. Kultura i ład moralny. 8. Ewolucja a rewolucja moralna.  9. Pojęcie etosu. Etosy wybranych grup społecznych (rycerski, lekarski, mieszczański, etos pracy). 10. Regulacyjny charakter moralności. 11. Patologie moralne. 12. Zderzenie cywilizacji.. Kondycja moralna współczesnego społeczeństwa. 13. Międzypokolenioiwa transmisja moralności. Internalizacja wartości. 14.  Etyka dla przyszłości. "Koniec historii", transhumanizm i epoka postudzka. 15. Kolokwium zaliczeniowe

Metody kształcenia

symulacja, metoda projektu, metoda przypadków, dyskusja panelowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie pracy pisemnej dotyczącej analizy wybranego problemu moralnego. Ocena końcowa jest wystawiana  na podstawie oceny z kolokwium oraz z pracy pisemnej

Literatura podstawowa

  1. K. Kiciński, Socjologia moralności,: Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1984.
  2. Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, pod red. J. Mariańskiego, WAM, Kraków 2002.
  3. S. Konstańczak, Internalizacja wartości, PAP, Słupsk 2001. 
  4. J. Mariański, Socjologia moralności,: Wydawnictwo KUL,  Lublin 2006.
  5. M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 1985.

Literatura uzupełniająca

1.      K. Kiciński, Orientacje moralne. Próba typologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.

2.     F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 1974.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Stefan Konstańczak (ostatnia modyfikacja: 29-06-2020 16:06)