SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B3: Duchowość prawosławna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B3: Duchowość prawosławna
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-PDP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wszechstronne zapoznanie studentów ze zjawiskiem duchowości prawosławnej, na które składają się pojęcia: Spirytus, Logos, Théos. Orientacja w problematyce interpretacji ikon Chrystusa i ikon Maryjnych.

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Zakres tematyczny

  • Środowisko narodowe i geograficzne, tradycja historyczna, specyfika (brak potrzeby reformowania nauczania świętych prawosławnych)
  • Przedstawienie nurtów duchowości prawosławnej.
  • Rola modlitwy, kontemplacji.
  • Monastycyzm, cenobityzm, anachoretyzm.
  • Ojcowie Kościoła Wschodniego
  • Ikonoklazm, problematyka ikony
  • święci prawosławni

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, praca z tekstem, referaty, pokazy multimedialne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test zaliczeniowy. Aby zaliczyć test należy prawidłowo odpowiedzieć na 51% pytań.

Literatura podstawowa

1.      Armstrong K., Historia Boga, przeł B. Cedrowska, Warszawa 1996.

2.      Bazylow L., Historia Rosji, t. 1-2, Warszawa 1983.

3.      Jazykowa I., Teologia ikony, przeł. H. Paprocki, Warszawa 1997.

4.      Meyendorf J., Święty Gregorz Palamas i duchowość prawosławna, przeł. K. Leśniewski, Lublin 2005.

5.      Spidlik T., Duchowość chrześcijańskiego Wschodu, przeł. L. Rodziewicz, Kraków 2005.

6.      Spidlik T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, przeł. J. Dembska, Warszawa 2000. 

Literatura uzupełniająca

1.      Bułgakow S., Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł H. Paprocki, Białystok-Wrszawa 1992.

2.      Evdokimov P., Prawosławie, przeł. J. Klinger, Warszawa 1994.

3.      Florenski P., Ikonostas i inne szkice, przel. Z. Podgórzec, Warszawa 1984.

4.      Quenot M., Ikona – okno ku wieczności, przeł. H. Paprocki, Białystok 1997.

5.      Uspienski L., Teologia ikony, przeł. M. Żurowska, Poznań 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Justyna Kroczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-07-2020 14:17)