SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kobiety w religiach świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kobiety w religiach świata
Kod przedmiotu 08.9-WH-K-KRS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Gender studies i tożsamość płci
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z rolą kobiet w religiach świata oraz odwołań do pierwiastka żeńskiego w doktrynach i koncepcjach religijnych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Kobieta, kobiecość, pierwiastek żeński  w 
1) religiach okresu od paleolitu do początków epoki historycznej;
2) szamanizmie; 
3) religiach Chin; 
4) hinduizmie;
5) buddyzmie;
6) zaratusztrianizmie;
7) judaizmie;
8) chrześcijaństwie;
9) islamie.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność oraz aktywność na zajęciach, prezentacja multimedialna.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:15)