SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka biznesu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka biznesu
Kod przedmiotu 08.1-WH-F-EB-2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Etyka w życiu publicznym
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ukazanie związku etyki z najbardziej praktyczną jej odmianą – etyką biznesu na tle działalności gospodarczej. Wskazanie poprzez etyczno-aksjologiczne koncepcje rozwiązywania problemów decyzyjnych w zarządzaniu poprzez problem przywództwa, dialogu i współdziałania, granic odpowiedzialności organizacyjnej, istotnych cech kultury zrzeszeń. 

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw nauk społecznych. 

Zakres tematyczny

1.Etyka teoretyczna a etyki stosowane – uporządkowanie pojęć.

2.Z dziejów etyki biznesu:

a)klasyczny model moralności mieszczańskiej (oszczędność i przedsiębiorczość)

b)mity i metafory biznesu

c)prakseologia a etyka biznesu

3.Etyczne koncepcje gospodarki rynkowej. Problem relacji między wartościami ekonomicznymi, moralnymi i prakseologicznymi.

4. Etyka w zarządzaniu: mediacje, negocjacje.

5.Etyczno-aksjologiczne koncepcje rozwiązywania problemów decyzyjnych.

6.Etyczny wymiar dialogu i współdziałania.

7.Problem odpowiedzialności etycznej w organizacji.

8.Etyczne aspekty bogactwa i ubóstwa w polityce gospodarczej.

9.Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzanie i stosowanie.

10.Europejskie standardy etyki biznesu.

11.Etyka biznesu jako składnik kultury zrzeszeń i kultury w ogóle. 

Metody kształcenia

Dyskusja, interpretacja kodeksów, debata oksfordzka

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach, przygotowanie referatu, kolokwium

Literatura podstawowa

1.       Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Warszawa 2000.

2.       D. Chrysides, J.H. Kaler, Wprowadzenie do etyki biznesu, Warszawa 1999.

3.       W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Warszawa 2000. 

Literatura uzupełniająca

1.       Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998.

 

2.        B. Klimczak, Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wrocław 1997.

 

3.        Kodeksy etyczne w Polsce, red. G. Sołtysiak, Warszawa 2006.

 

4.        Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, red. A. Węgrzecki, Kraków 1996.

 

5.        Wybrane artykuły z periodyku „Prakseologia”. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:14)