SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Anatomia człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Anatomia człowieka
Kod przedmiotu 13.9-WB-D-ACz-S20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie 
Wykład - - 15 1 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta i zrozumienie przez niego zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego, jako całości, przyswojenie wiedzy na temat działania poszczególnych układów ciała ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu nerwowego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu biologii człowieka.

Zakres tematyczny

Treści wykładów: Rodzaje, budowa, występowanie i funkcje tkanek: nabłonkowej, łącznej, kostnej, krwi, mięśniowej, nerwowej i gruczołowej (osteologia, arthrologia, syndesmologia, myologia). Budowa i funkcje układu szkieletowego i mięśniowego. Układ krwionośny. Budowa i funkcje serca. Obiegi krwi: duży i mały (płucny). Układ chłonny. Skład i funkcje krwi. Układ oddechowy. Budowa i funkcje dróg oddechowych (górnych i dolnych), płuc i opłucnej. Mechanika oddychania. Pojemność płuc. Układ pokarmowy. Budowa i funkcje przewodu pokarmowego (jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube). Budowa i funkcje gruczołów trawiennych. Otrzewna. Fizjologia układu pokarmowego. Układ nerwowy. Podział, budowa i funkcje tkanki nerwowej, receptory i efektory, łuk odruchowy, komórki neurogleju). Budowa i funkcje rdzenia kręgowego. Budowa i funkcje mózgowia. Budowa i funkcje nerwów obwodowych oraz układu nerwowego autonomicznego.

Treści ćwiczeń: Zespół funkcjonalny obręczy kończyny górnej Zespół funkcjonalny stawu ramiennego. Zespół funkcjonalny stawu łokciowego oraz sprzężonych stawów promieniowo-łokciowego bliższego i dalszego. Zespół funkcjonalny stawu promieniowo-nadgarstkowego oraz stawów ręki. Zespół funkcjonalny obręczy kończyny dolnej oraz stawu biodrowego. Zespół funkcjonalny stawu kolanowego. Zespół funkcjonalny stawu skokowo-goleniowego oraz stawów stopy. Zespół funkcjonalny kręgosłupa i klatki piersiowej. Kości czaszki. Zespół funkcjonalny stawu skroniowo-żuchwowego.

Metody kształcenia

Wykład: metoda podająca, poglądowa (plansze, rzutopisy), projekcja multimedialna (filmy, przeźrocza).

Ćwiczenia: obserwacja, dyskusja problemowa, praca w grupach, metody aktywizujące z wykorzystaniem atlasów, modeli anatomicznych i schematów, samodzielne opracowywanie materiałów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie praktyczne na eksponatach kości oraz egzamin pisemny.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

1. Ignasiak Z.: Anatomia układu ruchu. Wyd. II Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2013.

2. Nelson A.G.: Anatomia stretchingu. Wyd II, Białystok 2011.

3. Marecki B., Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego. AWF, Poznań 1996.

4. Sinielnikov R.D., Atlas anatomii człowieka. Moskwa 1990.

5. Sobotta, Atlas anatomii człowieka. Wydanie II polskie opracowane przez W. Woźniaka i K. Jędrzejewskiego. Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2001.

6. Stelmasiak M. (red.): Mianownictwo anatomiczne. PZWL, Warszawa 1979.

7. Sylwanowicz W. (red.): Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1978.

Literatura uzupełniająca

1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2004.

2. Gołąb B.K., Podstawy anatomii człowieka. PZWL, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 22-05-2020 21:43)