SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-SD-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z metodologią badań wykorzystywanych w naukach o kulturze fizycznej. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o metodologii badań i procedurach badawczych.

Zakres tematyczny

Omówienie metodologii badań, metod, technik i narzędzi badawczych. Procedura badawcza. Analiza i zatwierdzenie zaproponowanych tematów prac dyplomowych. Konsultacje indywidualne. Przygotowanie pracy dyplomowej i jej pozytywna ocena

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z materiałem źródłowym, metoda projektu, praca indywidualna ze studentem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie przygotowania pracy dyplomowej.

Literatura podstawowa

1. Kalina R.M. Podstawy metodologii badań w wychowaniu fizycznym, sporcie i fizjoterapii, t. I: Studia pierwszego stopnia. Rzeszów 2008.

2. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

3. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych. Komitet Etyki w Nauce PAN, Warszawa 2001.

4. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, 2003.

5. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa, 1995.

6. Sirojć Z. Przygotowanie pracy dyplomowej; poradnik dla studentów i promotorów. Wyd. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. Warszawa 2009, http://www.uczelniawarszawska.pl/pdf/technika.pdf

7. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

8. Literatura tematyczna – zgodna z zainteresowaniami studentów i podjętą tematyka pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 13:48)