SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego
Kod przedmiotu 16.1-TiM-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie 
Wykład - - 10 0,67 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z metodyką postępowania korekcyjno-kompensacyjnego, organizacją i planowaniem procesu korekcyjnego (diagnoza, ordynacja, kontrola); dobór ćwiczeń, metod i form pracy w zależności od rodzaju i zaawansowania wady postawy ciała oraz stanu zdrowia i wieku dziecka; kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób o różnym poziomie rozwoju psychomotorycznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego, anatomii człowieka, rozwoju fizycznego.

Zakres tematyczny

Wykład: Anatomiczne i fizjologiczne podstawy postępowania korekcyjnego (znaczenie układu kostnego, mięśniowego, stabilizacji centralnej kręgosłupa). Postawa-rozwój w ontogenezie, regulacja neurofizjologiczna i biomechaniczna. Przyczyny powstawania wad postawy ciała. Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego. Klasyfikacja anatomiczno-patologiczna wad postawy i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego w poszczególnych wadach. Profilaktyka zaburzeń postawy ciała, (szkoła pleców, zasady ergonomii w miejscu pracy i wypoczynku ucznia). Badanie narządu ruchu, jako podstawa postępowania korekcyjno-kompensacyjnego. Subiektywne i obiektywne metody oceny postawy ciała. Zadania, środki i metody stosowane w odnowie biologicznej - wspomaganie wypoczynku i treningu sportowego.

Laboratorium: Systematyka pozycji i ćwiczeń korekcyjnych, fazy reedukacji posturalnej – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem zasad propriocepcji, ćwiczenia sensomotoryczne z wykorzystaniem powierzchni niestabilnych, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zabawy i gry korekcyjne. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej, zniekształcenia klatki piersiowej i wady w obrębie stóp.Praktyczne wykorzystanie zasad profilaktyki zaburzeń postawy ciała, ćwiczenia przyjmowania prawidłowej pozycji siedzącej, ochrona kręgosłupa w czasie pracy fizycznej i wypoczynku. Uproszczone badanie ortopedyczne, testy funkcjonalne, metodyka badania stóp, karty badania postawy ciała. Najczęściej stosowane środki odnowy biologicznej w terapii zaburzeń kręgosłupa i treningu sportowym - wybrane zabiegi z zakresu fizykoterapii. Programowanie odnowy biologicznej w różnych dyscyplinach sportowych.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin przeprowadzony w formie testu z progami punktowymi, warunkiem zdania jest zdobycie minimum 60% punktów z możliwych do zdobycia. Student jest dopuszczany do zaliczenia wykładów na podstawie zaliczenia laboratorium.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć. Ocenie podlegają: kolokwia sprawdzające wiedzę, zadania praktyczne, wykonanie projektu indywidualnego–konspekt zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Student nieobecny na zajęciach powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0

Literatura podstawowa

  1. Bogdanowicz M. Okrzesik D. Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005.
  2. Bondarowicz M. Owczarek S. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Wyd. WSiP Warszawa 2011.
  3. Owczarek S. Atlas ćwiczeń korekcyjnych. Wyd. WSiP Warszawa 2008.
  4. Owczarek S. Ćwiczenia korekcyjne z przyborami Thera-Band (red.) Korso - Usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej, Warszawa 2016
  5. Romanowska A. Wychowanie do postępowania korekcyjnego. Wyd. Korepetytor Płock 2011.
  6. Starrett K. Cordoza G. Bądź sprawny jak lampart: jak pozbyć się bólu, uniknąć kontuzji i zwiększyć sprawność. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2016

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 05-06-2020 03:47)