SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne postępowania korekcyjno-kompensacyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne postępowania korekcyjno-kompensacyjnego
Kod przedmiotu 16.1--P-TiM-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Praktyczne wykorzystanie metodyki wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Doskonalenie umiejętności pisania konspektów i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych na różnych etapach edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego i patofizjologii wad postawy ciała

Zakres tematyczny

Praktyczne wykorzystanie metod i form postępowania korekcyjno-kompensacyjnego w wadach postawy, zasad profilaktyki zaburzeń postawy ciała i ochrony kręgosłupa w czasie pracy fizycznej i wypoczynku. Bezpieczeństwo prowadzania zajęć.

Metody kształcenia

Praca z materiałem źródłowym, dyskusja, metoda problemowa, metoda projektu – projekt indywidualny.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na ocenę. Metodami weryfikacji efektów kształcenia jest: ocena projektu- konspektu lekcji i ocena prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Bondarowicz M., Owczarek S., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Warszawa, WSiP, 1997
  2. Bronikowski M, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań 2012
  3. Nawara H., Nawara U., Gry i zabawy integracyjne. Wyd. AWF Wrocław, 2001
  4. Owczarek S., Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP, Warszawa, 2000

Literatura uzupełniająca

  1. Teml H. Relaks w nauczaniu. WSiP, Warszawa, 1997
  2.  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  3. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 13:36)