SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Patofizjologia wad postawy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Patofizjologia wad postawy
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-PWP-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15 1 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z anatomiczno - fizjologiczną i patofizjologiczną charakterystyką postawy ciała człowieka, objawami i przyczynami jej zaburzeń. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i rozwoju fizycznego człowieka.

Zakres tematyczny

Kręgosłupa - budowa anatomiczna; neurofizjologiczna i biomechaniczna regulacja postawy ciała, rola układu mięśniowego w utrzymaniu pozycji pionowej. Bio-psycho-społeczne wyznaczniki postawy ciała człowieka i jej rozwój w ontogenezie. Przyczyny wad postawy ciała. Klasyfikacja anatomiczno-patologiczna wad postawy. Planowanie, ordynacka i kontrola procesu korekcyjnego.

Metody kształcenia

Wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie zagadnień

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami – test z progami punktowymi. 

Literatura podstawowa

  1. Ignasiak Z. Anatomia układu ruchu. Wyd. II Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2013.
  2. Kasperczyk T. Wady postawy ciała - diagnostyka i leczenie. Wyd. „Kasper”, Kraków, 2004
  3. Nowotny J. Saulicz E. Niektóre zaburzenia statyki ciała i ich korekcja, Katowice, 1998
  4. Romanowska A. Wychowanie do postępowania korekcyjnego, Płock, 2011
  5. Schleip R. Powięź, Sport i Aktywność ruchowa. Urban&Partner 2015
  6. Starrett K. Skazany na biurko. Postaw się siedzącemu światu. Galaktyka, 2016
  7. Śliwiński Z. (red.) Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz. Wyd. Markmed Rehabilitacja S.A.2010
  8. Wilczyński J. Korekcja wad postawy. Wyd. Anthropos, Starachowice, 2001
  9. Wilczyński J. Boczne skrzywienie kręgosłupa. Cz. I, II. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, 2000

Literatura uzupełniająca

1. Czasopisma i e-booki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 25-05-2020 09:23)