SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka piłki siatkowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka piłki siatkowej
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-MPS-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Tomasz Paluch
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z historią i miejscem piłki siatkowej w ogólnym systemie działalności sportowej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Systematyka ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki piłki siatkowej umożliwiająca przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętność odbić piłki oburącz sposobem górnym i dolnym.

Zakres tematyczny

Ćwiczenia, gry i zabawy przygotowujące do gry w piłkę siatkową (podania, rzuty, chwyty itp.)

Technika, systematyka i metodyka nauczania: (postaw siatkarskich i poruszania się po boisku, padów i rzutów, podstawowych sposobów odbicia piłki oburącz sposobem górnym, oburącz sposobem dolnym, zagrywki sposobem dolnym, rotacyjnej z miejsca i w wyskoku, szybująca z miejsca i w wyskoku, przyjęcia piłki po zagrywce, wystawienie piłki do ataku, zbicia piłki i innych form ataku (zbicie dynamiczne, zbicie plasowane, zbicie z pola obrony, atak z wykorzystaniem bloku, atak kombinacyjny po rozegraniu piłki),  obrony pola gry i odbić w zachwianej równowadze (pady, rzuty). Taktyka indywidualna w zakresie poszczególnych elementów techniki gry w piłkę siatkową.

Specjalizacja działań i pozycji w piłce siatkowej. Taktyka zespołowa gry w ataku: (ustawienie początkowe do przyjęcia zagrywki, taktyka ataku z zawodnikiem rozgrywającym w linii ataku i w linii obrony, taktyka ataku z wykorzystaniem zawodników z linii ataku i z linii obrony, taktyka gry w kontrataku). Taktyka zespołowa gry w obronie: (nauczanie i doskonalenie systemów obrony zespołowej, nauczanie i doskonalenie asekuracji własnego ataku, nauczanie i doskonalenie asekuracji zastawiania). Ćwiczenia taktyczne realizowane w różnych formach (małe gry, fragmenty gry, gry szkolne, gry właściwe, mecze)

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, dyskusja problemowa, praca w grupach. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: test z progami punktowymi oraz test sprawnościowy - znajomość systematyki ćwiczeń do nauczania podstawowych elementów techniki i taktyki z zakresu piłki siatkowej i przepisy gry.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Bondarowicz M. Zabawy w grach sportowych. Warszawa 2007.
 2. Buchfelder M., Klocek T. Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. Warszawa 2003.
 3. Grządziel G. Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy minisiatkówki. Katowice 2006.
 4. Kasza W., Zdebska H. Piłka siatkowa - obrona pola w ujęciu taktycznym. Warszawa 2007.
 5. Skrobański H., Wieczorek A. Przewodnik do ćwiczeń z piłki siatkowej. Poznań 1995.
 6. Superlak E. Piłka siatkowa. Techniczno - taktyczne przygotowanie do gry. Wrocław 2006.
 7. Uzarowicz J. Siatkówka - co jest grane. Kraków 2001.
 8. Wróblewski P. Piłka siatkowa w szkole - poradnik metodyczny. Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Grządziel G., Ljach W. Piłka siatkowa. Podstawy treningu. Zasób ćwiczeń. Warszawa 2000.
 2. Papageorgiou A., Spitzley W. Piłka siatkowa. Podręcznik nauczania podstawowego. 2003.
 3. Superlak E.: Dyspozycje osobnicze a umiejętności działania w grze zespołowej na przykładzie gry w piłkę siatkową. Wrocław 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 24-05-2020 23:34)