SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pływania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pływania
Kod przedmiotu 16.1-WB-P-MP-N20
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Grzybowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta miejscem pływania w ogólnym systemie działalności sportowej i rehabilitacyjnej oraz podstawowymi terminami i pojęciami. Przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia zajęć ruchowych w wodzie. Usprawnienie w zakresie sportowej techniki pływania oraz umiejętności niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć w wodzie.

Wymagania wstępne

Elementarna umiejętność pływania

Zakres tematyczny

Zagadnienia dotyczące wpływu środowiska wodnego na funkcjonowanie organizmu człowieka (pływalność, pływanie statyczne i dynamiczne). Zasady bezpieczeństwa oraz kompetencje nauczyciela podczas zajęć w wodzie. Lekcja pływania, metody stosowane w nauczaniu pływania. Sportowa technika pływania (st. grzbietowy, kraul, st. klasyczny, st. motylkowy, st. zmienny, starty, nawroty). Podstawowe sposoby pływania wykorzystywane przy korygowaniu wad postawy. Zasady stosowania ćwiczeń pływackich w najczęściej występujących wadach postawy.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, obserwacja, metoda poglądowa, metoda analityczna, metoda syntetyczna, samodzielne opracowanie materiałów metodycznych, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaprezentowanie poprawnej techniki pływania stylami sportowymi wraz ze startami. Odbycie hospitacji zajęć ruchowych w wodzie. Uzyskanie pozytywnej oceny za samodzielnie wykonane materiały metodyczne.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Bartkowiak E. Pływanie. Program szkolenia dzieci i młodzieży. COS. Warszawa 1997
 2. Dybińska E. Wójcicki A.: Wskazówki metodyczne do nauczania pływania. AWF w Krakowie. Kraków 2002
 3. Karpiński R. Pływanie. Podstawy techniki, nauczanie. Biurotext. Katowice 2002
 4. Ostrowski A. Zabawy i rekreacja w wodzie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 2003
 5. Pietrusik K.Wochna K. Nauczanie pływania dzieci w młodszym wieku szkolnym. AWF w Poznaniu. Poznań 2016
 6. Wiesner W. Nauczanie - uczenie się pływania. Podręcznik dla studentów akademii wychowania fizycznego. AWF we Wrocławiu. Wrocław 1999
 7. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Literatura uzupełniająca

 1. Dybińska E. Uczenie się i nauczanie pływania. Zagadnienia wybrane. Kraków 2011
 2. Owczarek S.Korekcja wad postawy. Pływanie i ćwiczenia w wodzie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 1995
 3. www.fina.org – Światowa Federacja Pływacka (FINA)
 4. www.polswim.pl – Polski Związek Pływacki (aktualne przepisy pływania)
 5. www.wopr.pl – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
 6. www.swim.ee – strona poświęcona technice, analizie wyścigów pływackich
 7. www.plywanie.pl – forum dyskusyjne o pływaniu
 8. www.mojeplywanie.pl – forum dyskusyjne o pływaniu

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Tomasz Grzybowski (ostatnia modyfikacja: 03-06-2020 13:22)