SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ontologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ontologia
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-ONT-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z:

a) podstawowymi pojęciami ontologii

b) głównymi stanowiskami i poglądami w ontologii

c) rolą ontologii w filozofii i w naukach przyrodniczych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Problematyka ontologiczna (ontologia a myślenie potoczne, religijne i naukowe)

Pochodzenie terminów „ontologia”, „metafizyka”, „filozofia pierwsza”; krytyka metafizyki w niektórych filozofiach; obecność metafizyki i ontologii w niektórych koncepcjach filozoficznych

Pojęcie bytu, cechy formalne pojęcia bytu, drogi dochodzenia do pojęcia bytu, co decyduje o bytowości bytu

Główne stanowiska w ontologii

Koncepcje materii, czasu i przestrzeni

Najważniejsze spory w ontologii

 • nieskończoność czasowa i przestrzenna świata
 • determinizm a teleologia
 • materia a świadomość

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego

ćwiczenia – praca z książką (z wybranym podręcznikiem)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń na podstawie wejściówek z zadanych tekstów

zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego (test wyboru)

Literatura podstawowa

 1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
 2. Władysław Krajewski, Ontologia, Warszawa 1965.

Literatura uzupełniająca

 1. Enrico Berti, Wprowadzenie do metafizyki, Warszawa 2002.
 2. Tadeusz Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Toruń 1948.
 3. Michał Hempoliński, Filozofia współczesna (część II), Warszawa 1989.
 4. Michał Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław 1994.
 5. Jacek Juliusz Jadacki, Spór o granice istnienia, Warszawa 2001.
 6. Mieczysław Albert Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1978.
 7. Antoni B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 15-06-2020 22:13)