SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język niemiecki
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JN3-Ć-14_genXGJ5W
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Mirosława Nosewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności rozumienia języka standardowego z poszerzoną terminologią nauk humanistycznych i społecznych. Zakres słownictwa umożliwiający komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym. Przygotowanie studentów do korzystania z obcojęzycznych materiałów źródłowych i literatury fachowej związanej z kierunkiem studiów i zdobywaną specjalnością zawodową.

Wymagania wstępne

 

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według skali ESOKJ. 

Zakres tematyczny

 

Utrwalanie i pogłębianie nabytych umiejętności w zakresie tworzenia tekstu mówionego (analiza, interpretacja, tłumaczenie) i pisanego oraz konsekwentne  rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i czytania na bazie materiałów dydaktycznych o tematyce historycznej oraz obejmującej inne obszary współczesnego życia. Szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności prezentowania własnych koncepcji, rozwijanie merytorycznej argumentacji oraz redagowanie tekstów użytkowych z wykorzystaniem różnych źródeł. Istotnym elementem zajęć jest zaprezentowanie leksyki poszerzonej o słownictwo specjalistyczne dotyczące przyszłej pracy zawodowej studentów. Nauczanie języka ukierunkowane jest na działanie, porozumiewanie się,  przedmiot specjalizacji i przyszłą pracę zawodową. 

Metody kształcenia

 

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, symulacja, burza mózgów, wywiad, praca w parach i grupach.  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany, prace domowe). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

1.       Becker, N., Braunert, J. Alltag und Beruf &Co. Hueber Verlag, Ismaning 2010

2.       Sander I, Braun B. DaF kompakt, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011

3.       Ros,L.,Swerlowa,O. Aussichten, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011

 

Literatura uzupełniająca

 

1.       Kirchmeyer, S. Blick auf Deutschland. LektorKlett, Stuttgart, 1997.  

2.       Zeitungsartikel, Radiosendungen, Hörspiele

3.       Strony internetowe zawierające materiały do ćwiczeń ze słuchania i czytania ze zrozumieniem:

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)