SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie II
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-SEM2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
  • prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
  • prof. zw. dr hab. Joachim Zdrenka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 

Celem przedmiotu wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pracy dyplomowej.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Eksploracja pola badań. 2) Formułowanie problemów badawczych i kwestionariusza pytań. 3) Stawianie hipotez. 4) Budowa struktury pracy. 5) Zapoznanie się z dorobkiem naukowym dotyczącym tematu. 6) Krytyka narracji naukowej. 7) Określenie metod badawczych. 8) Gromadzenie materiału. 9) Tworzenie narracji.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia semestru jest sporządzenie planu pracy oraz napisanie rozdziału wstępnego.

Literatura podstawowa

1.        Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2.        Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego        i Internetu, Warszawa 2009.

3.        Seweryniak H. Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.

4.        Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy dyplomowej.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)