SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Translatorium historyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Translatorium historyczne
Kod przedmiotu 09.0-WH-HD-TR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta zna na poziomie rozszerzonym z terminologią z zakresu nauk historycznych w wybranym języku obcym oraz pomoc w tłumaczeniu tekstów naukowych potrzebnych przy pisaniu pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Znajomość wybranego języka obcego (lektorat na studiach pierwszego stopnia).

Zakres tematyczny

Tłumaczenie tekstów z wybranego języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy. Zakres tematyczny obejmuje historię miejscowości Dolnego Śląska, elementy genealogii oraz epigrafiki wczesnonowożytnej. 

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, naukowym oraz popularno-naukowym, praca w grupach, praca pod kierunkiem, praca pisemna, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia tego przedmiotu jest oddanie pisemnie wykonanych tłumaczeń tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy. Liczba tłumaczeń: 5 (w tym 4 tłumaczenia na język polski z niemieckiego oraz 1 tłumaczenie z języka polskiego na język obcy). Każde tłumaczenie jest oceniane pod względem zgodności z oryginałem, poprawności stylistyczno-gramatycznej, a także walorów narracyjnych w skali ocen od ndst. do bdb. Ocenę bdb otrzymuje student, który  spełnił w formie zadowalającej powyższe wymagania (zgodność z oryginałem, poprawność stylistyczno- gramatyczna, walory narracyjne). Student jest zobowiązany do oddania wszystkich 5 tłumaczeń. W przypadku ich braku należy zaliczyć teksty na konsultacjach.

Literatura podstawowa

1.        Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, t. 3, Warszawa 2009.

2.        Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2000.

3.        Skorupko S., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca

1.        Belczyk A., Poradnik tłumacza. Z angielskiego na nasze, Kraków 2009.

2.        Brzozowski J., Stanąć po stronie tłumacza. Zarys poetyki opisowej przekładu, Kraków 2011

3.        Ganczar M., Wilczek P., Rola tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji, Katowice 2012

4.        Ganczar M., Wilczek P., Tłumacz i przekład - wyzwania współczesności, Katowice 2013.

5.        Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

6.        Jarniewicz J., Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Kraków 2012.

7.        Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.

8.        Rusinek M., O sztuce tłumaczenia, Wrocław 1955.

9.        Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2008.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)