SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia w sztuce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia w sztuce
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-HS- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma dać studentom podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Sztuka jako narracja o historii. 2) Tradycje malarstwa historycznego do końca XVIII wieku. 3) Europejskie malarstwo historyczne XIX wieku: Jacques-Louis David, Eugene Delacroix, Francisco Goya, Paule Delaroche.   4) Polskie malarstwo historyczne XIX wieku: Jan Matejko, Juliusz i Wojciech Kossakowie, Wojciech Gerson, Jacek Malczewski. 5) Polska powieść historyczna XIX wieku: Henryk Sienkiewicz i Józef Ignacy Kraszewski. 6) Sztuka wobec I wojny światowej. 7) Sztuka wobec II wojny światowej. 8) Rewolucja i socjalizm w sztuce. 9) Historia w filmie. 10) Inny film historyczny: „Królik po berlińsku”. 11) Historia i sztuka w przestrzeni publicznej: pomniki i inne formy upamiętniania; graffiti. 12) Architektura jako głos w debacie historycznej. 13) Historia w sztuce współczesnej. 14) Instytucje kultury w Polsce po 1989 roku.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja panelowa, kula, debata „za i przeciw”, wycieczka, przygotowanie projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie projektu (w postaci prezentacji PP) dotyczącego wybranego pomnika historycznego oraz wybranego artysty oraz przedstawienie tego projektu na forum publicznym i uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji i debatach.  Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Może im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów.

Literatura podstawowa

1.        Historia w sztuce. History in Art., red. M. A. Potocka, Kraków 2011.

2.        Kowalczyk I., Podróż do przeszłości. Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca

1.        Art now. Nowy przegląd sztuki współczesnej: 81 artystów z całego świata, red. U. Grosenick, Köln 2008.

2.        Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce. Studia i rozprawy z dziejów teorii i historii sztuki, Warszawa 1976.

3.        Bujnicki T., „Potop” Henryka Sienkiewicza. Powieść i film, Warszawa 1977.

4.        Carrol N., Filozofia sztuki masowej, Gdańsk 2011.

5.        Dzieła nowoczesnej architektury, red. M. Agnoletto [i in.], Warszawa 2007.

6.        Hollingswotth M., Sztuka w dziejach człowieka, Wrocław 1992.

7.        Kolekcja 04/Collection 04. 2001-2005. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, red. A, Mazur, W. Krukowski, Warszawa 2005.

8.        Krzysztofowicz-Kozakowska S., Jacek Malczewski, Wrocław 2005.

9.        Malarstwo amerykańskie, red. F.C. Marchetti, Warszawa 2005.

10.      Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. G. Borkowski, A. Mazur, M. Branicka, Warszawa 2008.

11.      Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce, red. M. Milanowska, T. Torbus, A. Rottenberg, Berlin 2011.

12.      Punkty odniesienia/Points od reference. Kolekcja Fundacji Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, red. D. Monkiewicz, Warszawa 2008.

13.      Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2005.

14.      Sienkiewicz K., Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna, Kraków 2014.

15.      Sikorski T, Rutkiewicz M., Graffiti w Polsce 1940-2010, Warszawa 2011.

16.      Słoczyński H.M., Matejko, Wrocław 2000.

17.      Sztuka XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa 2006.

18.      Thomson J., Jak czytać malarstwo współczesne. Rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie dzieł mistrzów od Couberta do Warhola, Kraków 2006.

19.      Wyprawa w dwudziestolecie, red. K. Nowakowska-Sito, Warszawa 2008.

20.      Zbigniew Libera. Prace z lat 1982-2008, red. D. Monkiewicz, Warszawa 2009.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)