SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy
Kod przedmiotu 05.1-WH-WND-PDNW-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Analityk informacji, Nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie do zadań związanych z wychowawstwem klasy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

) Warunki efektywności pracy wychowawcy. Zadania i odpowiedzialność wychowawcy klasy; 2)Umiejętności psychopedagogiczne wychowawcy klasy (poznawanie uczniów, rozmowa z uczniem, rozmowa z klasą, takt pedagogiczny); 3) Diagnoza i ewaluacja w wymiarze wewnątrzszkolnym. Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy; autoewaluacja pracy nauczyciela; 4) Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dostosowanie wymagań edukacyjnych; 5) Uczeń z SPE; 6) RODO w pracy nauczyciela; 7) Dokumentacja pracy wychowawczej; 8) Ocena zachowania; 9) Współpraca nauczyciela-wychowawcy z rodzicami; 10) Metody integracji zespołu klasowego i techniki wychowawcze. 11) Zajęcia pozalekcyjne organizowane przez wychowawcę (wycieczka, koła zainteresowań, imprezy klasowe); BHP w pracy nauczyciela; 12) Wielokulturowość w szkole i klasie.

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem, projekt

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia: uzyskanie 60% (12pkt.) możliwych do uzyskania punktów (20 pkt.) w tym: aktywny udział w zajęciach (0-10 pkt.); przygotowanie recenzji scenariusza lekcji wychowawczej i prezentacja go podczas ćwiczeń (0-5pkt.); projekt PDW oraz kryteriów oceny zachowania (0-5pkt) Skala: 20-19 – bdb; 18-17 – db+; 16-15 – db; 14-13 - dst+; 12 – dst; 11-0 - ndst

Literatura podstawowa

1. Dudziak U., Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 2002.
2. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2004.
3. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 2004.

4.Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends R. I., Uczymy się nauczać, tłum. K Kruszewski, Warszawa 1994.
 2. Boenisch B., Klaro-Celej R., Maszczycka-Suchecka J., Rola B., Sobocińska M., ABC konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych, Płock 2007.
 3. Fenstermacher G. D., Soltis J. F., Style nauczania, Warszawa 2000.
 4. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Poznań 2007.
 5. Harmin M. Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2005.
 6. Nauczyciel-opiekun-wychowawca (Tradycje, teraźniejszość, nowe wyzwania), red. R. Stankiewicz, Poznań-Zielona Góra 2002.
 7. Nowosad I., Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów, Kraków 2001.
 8. Powodzenia i niepowodzenia szkolne (źródła, profilaktyka, terapia), red. A. Jacewicz, Białystok 2009
 9. Rimm S.B.,  Bariery szkolnej kariery: dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, Warszawa 1994.
 10. Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.
 11. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2007;
 12. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000; oai:www.bc.ore.edu.pl:14
 13. Turska D., Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych?, Lublin 2006.
 14. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej. Poradnik dla nauczycieli, red.S. Jakubowski, Warszawa 2005.
 15. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, red. M. Loska, D. Myślińska, Warszawa 2005.
 16. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej. Poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych, red. T. Kott, Warszawa 2005.
 17. Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, Praca zbiorowa pod redakcją W. Limont, J. Cieślikowskiej i D. Jastrzębskiej, Warszawa 2012, oai:www.bc.ore.edu.pl:264

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 01:13)