SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka historii II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka historii II
Kod przedmiotu 05.1-WH-WND-DH2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Analityk informacji, Nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Bogumiła Burda
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Dydaktyka historii przygotowuje do nauczania historii w szkole ponadpodstawowej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

wykład:

1) Kierunki i przemiany w polskiej dydaktyce historii. Systemy edukacyjne i w Polsce, w Europie i na świecie.   2) Podstawa programowa kształcenia historycznego w szkole ponadpodstawowej. Układ treści. 3) Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa 4) Umiejętności kluczowe a umiejętności przedmiotowe, taksonomia celów  nauczania. 5) Praktyczno-teoretyczny wymiar edukacji historycznej (świadomość historyczna, manipulacja w historii, mity i stereotypy, prawda i obiektywizm, wartości  i wartościowanie w edukacji historycznej) 6) Współczesne strategie kształcenia historycznego. Nauczanie problemowe. 7) Praca badawcza, praca pozalekcyjna i pozaszkolna ucznia. 8) Dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w  tym  elektronicznych  i  obcojęzycznych, myślenie  komputacyjne w rozwiązywaniu problemów; 9) Wzór osobowościowy nauczyciela historii. Etyka zawodu. 10) Dobre  praktyki w nauczaniu historii. 11) Metody badań pedagogicznych i możliwości pracy badawczej nauczyciela historii.

ćwiczenia

1)Indywidualizacja nauczania. Praca z uczniem z SPE lekcjach historii; 2) Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Budowa programu naprawczego; 3) Ocenianie zewnętrzne – egzamin maturalny. Standardy wymagań maturalnych. Przygotowanie ucznia do matury z historii. 4) Motywowanie uczniów do nauki. 5) Ład lekcyjny. Czynności zakłócające ład lekcyjny. Sposoby radzenia sobie z zakłóceniem ładu lekcyjnego. 6) Praca badawcza, praca pozalekcyjna i pozaszkolna ucznia. 7) Wycieczka – jej funkcje i przygotowanie. 8) Rola muzeum w nauczaniu historii. 9) Awans zawodowy nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego.

Metody kształcenia

wykład: informacyjny, analityczny, problemowy i wyjaśniający.

ćwiczenia: rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykład: obecność studenta na wykładach.

ćwiczenia: uzyskanie 5 punktów za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w rozmowie nauczającej (ocenie podlegać będzie prezentacja informacji, zajęcie konkretnego stanowiska wobec omawianych problemów, punktowanie w zakresie: 0-1 pkt);  opracowanie pozytywnie ocenionego projektu (praca pod kierunkiem podczas ćwiczeń): 1) planu naprawczego; 2) planu wycieczki szkolnej;       

W przypadku braku uzyskania minimalnej liczby punktów student jest zobowiązany do zaliczenia podczas konsultacji dwóch lektur.

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na 3 pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

1.        Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.

2.        Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

3.        Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

4.        Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.

5.        Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Aktywizacja uczniów w nauczaniu historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1989.
 2. Arends R. I., Uczymy się nauczać, tłum. K Kruszewski, Warszawa 1994.
 3. Biała Księga Kształcenia i doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska 1995.
 4. Chańko J., "Nowoczesne techniki" w kształceniu historycznym , „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 3.
 5. Dernowska U., Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów, Warszawa 2008.
 6. Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. H. Konopka, Białystok 2003.
 7. Harmin M. Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2005.
 8. Historia. Poznanie i przekaz, red. B. Jakubowska,  Rzeszów 2000.
 9. Jak pracować z uczniem zdolnym na lekcji historii, red. M.Machałek - poradnik https://www.ore.edu.pl/2014/12/poradniki-2/    
 10. Konieczka-Śliwińska D., Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii, Poznań 2001.
 11. Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006.
 12. Maternicki J., Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, Toruń 1998.
 13.  Niemiecko B, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
 14. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1999.
 15. Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
 16. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 17. Okła G., Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1.
 18. Rimm S. B., Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole, Poznań 2000.
 19. Rimm S.B., Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, Warszawa 1994.
 20. Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.
 21. Rulka J., Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz 1991.
 22. Stróżyński K., Jakość pracy szkoły: praktycznie, Warszawa-Łódź 2003.
 23. Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2007.
 24. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2004.
 25. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 2004.
 26. Wartości w edukacji historycznej, red. J. Rulka, Bydgoszcz 1999.
 27. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - poradniki https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-wychowanie/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 29-06-2020 01:44)