SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Repetytorium epoki I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Repetytorium epoki I
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-RE I-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Historia w praktyce społecznej , Nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest szczegółowa znajomość wybranej epoki z zakresu historii Polski i powszechnej, co ma wspomóc studenta w pisaniu pracy dyplomowej oraz przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Wymagania wstępne

Temat pracy dyplomowej odpowiadający wybranej epoce historycznej.

Zakres tematyczny

A) STAROŻYTNOŚĆ - 1) Omówienie literatury dotyczącej epoki oraz podstawowych pojęć historycznych związanych z epoką; 2) Najstarsze cywilizacje; 3) Świat grecki, 4) Świat rzymski; 5) Źródła do dziejów Grecji; 6) Rzym w źródłach antycznych; 7) Zmierzch cesarstwa w relacjach dziejopisarzy; 8) Źródła do dziejów starożytnej Słowiańszczyzny; 9) Inne cywilizacje starożytne.

B) ŚREDNIOWIECZE - 1) Omówienie literatury dotyczącej epoki oraz podstawowych pojęć historycznych związanych z epoką; 2) Proces kształtowania się Europy po rozpadzie cesarstwa rzymskiego na Zachodzie. Świat późnoantyczny 3) Europa karolińska; 4) Europa niekarolińska (Cesarstwo Wschodnie, świat muzułmański, Wyspy Brytyjskie i Skandynawia, państwa słowiańskie);  5) Warunki życia. Kształtowanie społeczeństwa feudalnego, 6) Państwo i kościół w średniowieczu. Konflikty religijne w średniowiecznej Europie; 7) Duchowość i kultura; 8) Praca z tekstami źródłowymi.

C) XVI - XVIII wiek - 1) Omówienie literatury dotyczącej epoki oraz podstawowych pojęć historycznych związanych z epoką. 2) Zmiany na mapie Europy w XVI-XVIII wieku; 3) Główne kierunki rozwoju politycznego i gospodarczego Europy; 4) Warunki życia, przemiany społeczne; 5) Przeobrażenia cywilizacyjne; 6) Europa wobec świata. Ekspansja kolonialna; 7) Rozwój kultury materialnej od XVI do XVIII w.  8) Praca z tekstami źródłowymi.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach w tym: uzyskanie min.6 pkt za aktywny udział w dyskusji i pracy z tekstem źródłowym, 6 pkt. przysługują studentom za prezentację (0 pkt-ndst, 1-2 pkt-dst, 3-4 pkt-db, 5-6 pkt-bdb). W przypadku braku uzyskania minimalnej liczby punktów student jest zobowiązany do zaliczenia podczas konsultacji dwóch lektur.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie określonej liczby punktów odpowiadającej poszczególnym ocenom: bdb – 12 pkt, db plus – 11 pkt, db – 10 pkt, dst plus – 9 pkt, dst – 8 pkt, ndst – poniżej 7 pkt.

Literatura podstawowa

A.Starożytność

 1. Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 1999 i inne.
 2. Kokowski A., Starożytna Polska, Warszawa 2006.
 3. Ziółkowski A., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

B.Średniowiecze

 1. Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze (wyd. po 1980).
 2. Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2019.
 3. Szczur S., Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002.

C. XVI-XVIII wiek

 1. Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004.
 2. Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 2011.
 3. Serwański M., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca

A.Starożytność

 1. Bravo B., Wipszycka E., Historia starożytnych Greków, t. 1, Wrocław 1988, t. 3, Warszawa 1992 i inne.
 2. Bravo B., Węcowski M., Wipszycka E., Wolicki A., Historia starożytnych Greków, t. 2, Warszawa 2009.
 3. Bringmann K., Historia republiki rzymskiej. Od początków do czasów Augusta, Poznań 2010.
 4. Cary M., Scullard H. H., Dzieje Rzymu, t. 1, 2, Warszawa 1992 i inne.
 5. Cytowska M., Szelest H., Literatura grecka i rzymska w zarysie, Warszawa 1983.
 6. Cunliffe B., Starożytni Celtowie, Warszawa 2003.
 7. Daniélou J., Marrou H. I., Historia Kościoła, t. I, od początków do roku 600, Warszawa 1986.
 8. Grenier A., Historia Galów, Gdańsk-Warszawa 2002
 9. Godłowski K., Kozłowski J. K., Historia starożytna ziem polskich, Warszawa 1985.
 10. Jaczynowska M., Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1976 i n.
 11. Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008.
 12. Jaczynowska M., Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1996.
 13. Mączyńska M., Wędrówki ludów. Historia niespokojnej epoki IV i V wieku, Warszawa 1996.
 14. Musiał D., Świat grecki Od Homera do Kleopatry, Warszawa 2009.
 15. Owczarek L., Cesarstwo rzymskie. Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1982.
 16. Owczarek L., Grecja. Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1982.
 17. Owczarek L., Rzym (od czasów najdawniejszych do upadku republiki). Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii starożytnej, Kielce 1979.
 18. Piotrowicz L., Atlas do historii starożytnej, Warszawa-Wrocław 1986.
 19. Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1988.
 20. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, t. I/II i III, red. E. Wipszycka, Warszawa 1999 i 2001.
 21. Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004.

B. Średniowiecze

 1. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzyk M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1996.
 2. Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 3. Crombie A. C. , Nauka średniowieczna a początki nauki nowożytnej, Warszawa 1960.
 4.  Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992.
 5. Dąbrowski J., Dawne dziejopisarstwo polskie, Do roku 1480. Wrocław 1964.
 6. Duby G., Rycerz, kobieta i ksiądz, Warszawa 1986.
 7. Faber G., Merowingowie i Karolingowie, Warszawa 1994.
 8. Hourani A., Historia Arabów, Gdańsk 2003.
 9. Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1998.
 10. Klasztor w kulturze Polski średniowiecznej, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995.
 11. Kłoczowski J., Młodsza Europa, Warszawa 1998.
 12. Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997.
 13. Lambert M., Średniowieczne herezje, Gdańsk-Warszawa 2002.
 14. Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1997.
 15. Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Gdańsk 2006 (również inne wydania)
 16. Pernoud R., Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Kraków 1995.
 17. Samsonowicz Z., Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 1971.
 18. Schyłek średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2003.
 19. Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012.

C. XVI-XVIII wiek

 1. Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, t. 1-3, Warszawa 2004-2009.
 2. Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1993.
 3. Baszkiewicz J., Historia Francji, Warszawa 2008.
 4. Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Warszawa 2001.
 5. Bogucka M., Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1991.
 6. Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 7. Burke I., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.
 8. Chaunu P., Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989.
 9. Clarck Ch., Prusy. Powstanie I upadek 1600-1947, Warszawa 2009.
 10. Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1993.
 11. Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa XVI i XVII w., t. 1-2; Warszawa 1986.
 12. Froese W., Historia państw i narodów Morza Bałtyckiego, Warszawa 2008.
 13. Historia cywilizacji amerykańskiej. Era tworzenia 1607-1798, red. Z. Lewicki Z., Warszawa 2009
 14. Hugu B., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2011
 15. Grodziski S., Habsburgowie. Dzieje dynastii, Warszawa 1999.
 16. Kłoczowski J., Mullerowa L., Skarbek J., Zarys dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 1986.
 17. Kuchowicz Z., Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej, Warszawa 1993.
 18. Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986.
 19. Mączak A., Rządzący i rządzeni. Systemy władzy w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2004..
 20. Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.
 21. Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit, upadek, relikty, Warszawa 1983.
 22. Tazbir J., Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993 i nast.
 23. Topolski J., Gospodarska polska a europejska w XVI-XVII w., Poznań 1997.
 24. Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)