SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Repetytorium epoki II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Repetytorium epoki II
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-RE II-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Łukasz Janeczek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest szczegółowa znajomość wybranej epoki z zakresu historii Polski i powszechnej, co ma wspomóc studenta w pisaniu pracy dyplomowej oraz przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Wymagania wstępne

Temat pracy dyplomowej odpowiadający wybranej epoce historycznej.

Zakres tematyczny

1) Wojny napoleońskie i upowszechnienie idei i zdobyczy Wielkiej Rewolucji Francuskiej w Europie. 2)Osiągnięcia cywilizacyjne XIX wieku, druga rewolucja przemysłowa. 3) Imperium Rosyjskie w II połowie XIX wieku, próby modernizacji i reform.  4) Zjednoczenie Niemiec i Włoch. 5) Wojna secesyjna i jej konsekwencje.  6) Sytuacja polityczna i społeczna na ziemiach polskich w XIX wieku. 7) Nowoczesne polskie ruchy polityczne przełomu XIX i XX wieku: narodowy, socjalistyczny, ludowy.  8) Rywalizacja mocarstw europejskich o wpływy na świecie, apogeum kolonializmu. 9) Przyczyny wybuchu I wojny światowej. 10) Przebieg i główne konsekwencje polityczne I wojny światowej (do 1918 r.). 11) Traktat wersalski i okres dwudziestolecia międzywojennego. 12) Nazizm i komunizm studium porównawcze. 13) Wielki kryzys gospodarczy i jego skutki. 14) Polityka zagraniczna II RP główne założenia.  15) Przyczyny wybuchu i przebieg II wojny światowej.  16) Nowy porządek świata po 1945 roku i wybuch zimnej wojny. 17) Budowa i rywalizacja obozów socjalistycznego i kapitalistycznego.  18) Sukcesy i porażki PRL, specyfika "najweselszego baraku w obozie". 19) Przyczyny i przebieg integracji europejskiej. 20) Czym jest globalizacja i jakie są jej skutki? 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prelekcja, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uzyskanie minimum 7 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji, samodzielnym przedstawieniu i analizowaniu faktów, interpretacji analizowanych na zajęciach źródeł historycznych, dokonywaniu ocen historycznych faktów i postaci; zaliczenie w ramach konsultacji 1 lektury z wykazu literatury uzupełniającej. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność na zajęciach, 2 – przygotowanie samodzielnego wystąpienia w formie prelekcji.

W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji.

Literatura podstawowa

1.        Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000 i nast. wyd.

2.        Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918 (różne wydania).

3.        Kizwalter T., Historia powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2003.

4.        Pajewski J., Historia Powszechna 1871-1918, (różne wydania).

5.        Pajewski J., Historia Powszechna. Wiek XIX, Warszawa 2008. 

6.        Roszkowski W., Najnowsza historia Polski T. 1-3, Warszawa 2003

7.         Schramm T. Historia powszechna. Wiek XX, (różne wydania)

8.        Tyszkiewicz J., Czapiewski, Historia powszechna. Wiek XX (różne wydania)

9.        Zdrada J., Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.

10.      Żywczyński M., Historia Powszechna 1789-1870, (różne wydania).

Literatura uzupełniająca

1.  Baszkiewicz J., Meller S., Rewolucja francuska 1789-1794. Społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1983.

2.  Czubiński A., Historia Polski 1864-2001, Wrocław 2002.

3.   Tegoż, Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.

4.   Tegoż, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003.

5.    Europa i świat w epoce napoleońskiej, red. M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1988.

6.    Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849, t. I-II, red. W. Zajewski, Warszawa 1991.

7.    Grochulska B., Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966, 1991.

8.    Kalembka S., Wiosna Ludów w Europie, Warszawa 1991.

9.    Tegoż, Wielka Emigracja, Warszawa 1971.

10.   Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.

11.    Łepkowski T., Polska narodziny nowoczesnego narodu, Warszawa 1967.

12.   Łojek T., Szanse Powstania Listopadowego, Warszawa 1986.

13.    Mularska-Andziak L., Historia najnowsza 1914-2003, Warszawa 2003

14.    Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 2006.

15.    Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne, militaria. Europa wobec powstania, red. W. Zajewski, Warszawa 1980.

16.    Sierpowski S., Historia najnowsza 1918-1994, Warszawa 1995. 

17.   Trzeciakowski L., Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)