SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia dzisiaj - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia dzisiaj
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-HD-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Historia w praktyce społecznej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Maciej Lubik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu przybliżenie roli, jaką historia odgrywa poza światem akademickim oraz ukazanie sposobów, jakimi dociera ona do odbiorcy, jak również przygotowanie przyszłych absolwentów studiów humanistycznych do odpowiedzialnej i efektywnej pracy na rzecz popularyzacji wiedzy historycznej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Czym jest historia w przestrzeni publicznej? Kim jest „historyk publiczny”?
 2. Rola historii w życiu publicznym – historia w pamięci zbiorowej – historia masowa
 3. Polityka historyczna – historia w mediach opiniotwórczych – spory o historię
 4. Historia w instytucjach kultury i miejscach pamięci
 5. Turystyka historyczna
 6. Historia żywa
 7. Książki i czasopisma popularnonaukowe
 8. Historyczne programy dokumentalne
 9. Historia w przestrzeni internetowej
 10. Historia w filmie i serialu – reinterpretacja i transpozycja historii w świecie w fikcji
 11. Historia w literaturze pięknej i komiksie
 12. Historia w świecie gier
 13. Historia w przestrzeni miejskiej, modzie i muzyce
 14. Historyk poza akademią – odpowiedzialność historyka za obraz dziejów w przestrzeni publicznej

 

Metody kształcenia

dyskusja, praca z tekstem naukowym, analiza przypadku, metoda projektów, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przedstawienie prezentacji na temat wybranego sposobu popularyzacji wiedzy historycznej (1-6 pkt.) oraz aktywny udział w zajęciach (minimum 3 pkt.). Skala ocen:

5 pkt. – dostateczny

6 pkt. – dostateczny plus

7 pkt. – dobry

8 pkt. – dobry plus

9 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

Domańska E., Stobiecki R., Wiślicz T. (red.), Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, Kraków 2014

Gardner J., LaPaglia P. (red.), Public history. Essays from the field, Malabar 2004

Mazur M., Witek P., Solska E. (red.), Historia w kulturze współczesnej: niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Lublin 2011

Sayer F., Public history. A practical guide, London 2015

Wojdon J. (red.), Historia w przestrzeni publicznej, Warszawa 2018

 

Literatura uzupełniająca

Borusiewicz M., Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum, Kraków 2012

Chapman A., Digital Games as History: How Videogames Represent the Past and Offer Access to Historical Practice, New York – London 2016

Cyboran B., Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy, Kraków 2008

Domańska E., Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie”, 1-2, 2010, s. 45-55

Domańska E. (red.), Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Antologia przekładów, Poznań 2002

Domańska E. (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Poznań 2010

Domańska E., „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie”, 5, 2007, s. 48-61

Kee K. (red.), Pastplay: Teaching and Learning History with Technology, Ann Arbor 2014

Korzeniewski B. (red.), Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej, Poznań 2008

Kula M., Naród, historia i... dużo kłopotów, Kraków 2011

Kurz I. (red.), Film i historia. Antologia, Warszawa 2008

Nowinowski S.M., Pomorski J., Stobiecki R. (red.), Pamięć i polityka historyczna, Łódź 2008

Pawleta M., Festyny archeologiczne: pomiędzy edukacją, popularyzacją a komercjalizacją, „Raport”, 11, 2016, s. 257-275

Pawleta M., Rekonstrukcje i inscenizacje przeszłości w perspektywie turystyki archeologicznej w Polsce, [w:] J. Gancarski (red.), Skanseny archeologiczne i archeologia eksperymentalna szansą na rozwój turystyki, Krosno 2012, s. 364-387

Pawleta M., Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej I archeologii we współczesnej Polsce, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 20, 2015, s. 373-396

Pelczar J. (red.), Muzeum otwarte na edukację, Kraków 2011

Pomian K., Historia – nauka wobec pamięci, Lublin 2006

Rohrscheidt von A.M., Historia w turystyce kulturowej, Warszawa 2018

Rosa A., Funkcja edukacyjna archiwów, Warszawa 2012

Skotarczak D. (red.), Media audiowizualne w warsztacie historyka, Poznań 2016

Szpociński A. (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, Warszawa 2009

Szpociński A. (red.), Przeszłość w dyskursie publicznym, Warszawa 2013

Szpociński A. (red.), Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, Warszawa 2005

Traba R., Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 2009

Uricchio W., Simulation, History, and Computer Games, [w:] J. Raessens, J. Goldstein (red.), Handbook of Computer Game Studies, Cambridge 2005, s. 327-338

White H., Przeszłość praktyczna, red. E. Domańska, Kraków 2014

Witek P., Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016

Witek P., Film historyczny jako "gatunek dwojakiego rodzaju". Kilka uwag metodologicznych o "(nie)użyteczności" teorii genologicznej w refleksji o filmie historycznym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F – Historia”, 66 (2), 2011, s. 87-113

Witek P., Kultura – Film – Historia. Metodologiczne problemy doświadczenia audiowizualnego, Lublin 2015

Witek P., Metodologiczne problemy historii wizualnej, „Res Historica”, 37, 2014, s. 159-176 

Witek P., Oswajanie przeszłości w epoce ekranów. Audiowizualne gry kulturowe jako nowe formy konstruowania historycznych światów możliwych, [w:] E. Lorek-Jezińska, T. Siek-Piskozub, K. Więckowska (red.), Worlds in the making: constructivism and postmodern knowledge, Toruń 2006, s. 453-466

Witek P., Polskie  kino  historyczne  jako  kino  „post- narodowej pamięci historycznej”. „Jeszcze  tylko ten las” Jana Łomnickiego i „Wyrok  na Franciszka Kłosa” Andrzeja Wajdy (cz. I), „Sensus Historiae”, 16 (3), 2014, s. 171-192

Wojdon J., Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 34 (3), 2015, s. 25-41

Ziębińska-Witek A., Zwrot performatywny w muzeach – między teorią a praktyką, „Teksty Drugie”, 1, 2014, s. 293-308

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Maciej Lubik (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 18:03)