SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pamięć historyczna na pograniczu polsko-niemieckim - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pamięć historyczna na pograniczu polsko-niemieckim
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-PH- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Analityk informacji, Historia w praktyce społecznej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie studentów z problematyką pamięci historycznej i tożsamości pogranicza polsko-niemieckiego

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Przeszłość w teraźniejszości; 2) Polityka historyczna w Polsce po II wojnie światowej; 3) Polskie spory o historię w aspekcie przeszłości Ziem Zachodnich i Północnych Polski; 4) Problem definiowania w wymiarze społecznym Ziem Zachodnich i Północnych Polski; 5) Pamięć i tożsamość - zakres i składniki pojęć; 6) Pamięć i tożsamość w edukacji historycznej; 7) Społeczności postmigracyjne a problem obcego dziedzictwa kulturowego ; 8) Pamięć i tożsamość w przestrzeni publicznej; 9) Pamięć i tożsamość w przestrzeni prywatnej; 10) Miejsca pamięci: wspólne - własne - podzielone; 11) Badanie pamięci i tożsamości 12) Współczesny wymiar „użytkowania historii” na pograniczu polsko-niemieckim

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja, sprawdzian, lektura

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i prezentacji referatu. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność w dyskusji, 1 – za prezentację referatu. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu oraz w wyniku zaliczenia lektury.

Ocena końcowa:

4 pkt. – dostateczny

5 pkt.  – dostateczny plus

6 pkt. – dobry

7 pkt. – dobry plus

8 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

1.Osękowski Cz., Ziemie Odzyskane w latach 1945-2005. Społeczeństwo., władza, gospodarka, Zielona Góra 2006.

2.Traba R., Historia. Przestrzeń dialogu, Warszawa 2006.

3.Traba R., Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 2009.

4.Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturo­wego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 1997.

5.Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Literatura uzupełniająca

1.         Burszta W. J., Antropologia kultury, Poznań 1998.

2.         Burda B., Halczak B. (red), Wielokulturowość w nauczaniu historii, Zielona Góra 2004.

3.         Guz-Vetter M., Polsko-niemieckie pogranicze. Szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2002.

4.         Kula M., Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004.

5.         Łuczyński R. M., Tropami śląskiego dziedzictwa, Wrocław 2000.

6.         Nowosielska-Sobel J., Straucholda G. (red), Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, Wrocław 2006.

7.         Osękowski Cz. (red), Ziemie Zachodnie. Polska-Niemcy, integracja europejska, Zielona Góra 2001.

8.         Pamięć i odpowiedzialność, red. R. Kostro, T. Merta, Kraków-Wrocław 2005.

9.         Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 3: Paralele, red. R. Traba, H. Henning Hahn, Warszawa 2012.

10.      Sami swoi i obcy. Reportaże, wspomnienia, opr. M. Maciorowski, Warszawa 2011.

11.      Siedlisko, Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Półnicncnych, red. Z. Mazur, M. Tujdowski, Instytut Zachodni Poznań, t. 1-6, 2005-2009.

12.      Toczewski A.(red), Ziemia Lubuska. Studia nad tożsamością regionu, Zielona Góra 2004.

13.      Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, red. B. Mykietów, M. Tureczek, Zielona Góra 2010.

14.      Wóycicki K., Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszłości 1933-1945, Wrocław 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)