SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Edukacja historyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Edukacja historyczna
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-EH- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Analityk informacji, Historia w praktyce społecznej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności planowania działań wspierających pracę szkoły i nauczycieli w tym działań dydaktycznych w oparciu o nowoczesne rozwiązania metodyczne, doskonalenie umiejętności przygotowania scenariusza lekcji muzealnej i projektowania zajęć zgodnych z Podstawą Programową Historii dla wszystkich typów szkół oraz uwzględnieniem tematów dotyczących historii lokalnej i regionalnej;

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Edukacja historyczna - podstawowe pojęcia; 2) Stereotypy w edukacji historycznej 3) Uczenie historii przez zabawę 4) Turystyka historyczna. 5) Historia w przestrzeni publicznej 6) Eventy historyczne 7) Teksty kultury w edukacji historycznej 8)  Regionalizm w nauczaniu historii 9) Projektowanie zajęć regionalnych zgodnie z PP 10) Lekcja muzealna i archiwalna 11) Wycieczka – jej funkcje i przygotowanie 12) Wycieczka - Zielona Góra - zabytki, świadkowie wydarzeń;

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca w grupach,zajęcia terenowe, prezentacja multimedialna, metoda projektów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- przygotowanie scenariusza lekcji muzealnej wraz z prostym przewodnikiem po wystawie, obiekcie lub ekspozycji w wersji elektronicznej w odniesieniu do konkretnej placówki muzealnej i jej ekspozycji z uwzględnieniem typu szkoły i uzyskanie pozytywnej oceny scenariusza (2 pkt.);

- przedstawienie projektu zajęć zgodnie z Podstawą Programową Historii dla wszystkich typów szkół oraz uwzględnieniem tematów dotyczących historii lokalnej i uzyskanie pozytywnej oceny projektu (2 pkt.)

- uzyskanie uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i zajęciach terenowych (wycieczka po Zielonej Górze) .

W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów.  W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu. Ocena końcowa: 6 pkt. – dostateczny; 7 pkt.  – dostateczny plus; 8 pkt. – dobry; 9 pkt. – dobry plus; 10 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

 • Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
 • Niemierko B, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
 • Rohrscheidt A.M, Historia w turystyce kulturowej, Warszawa 2018.
 • Wiszewski P, Bliska historia. O badaniach historii lokalnej i regionalnej, Warszawa 2018.
 • Wojdon J., Historia w przestrzeni publicznej, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356). http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/35
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, Dz.U. 2018 poz. 1055 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2018000105

 • Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
 • Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, red. K. Czerwiński, W. J. Maliszewski, Toruń 2009.Jakość edukacji: różnorodne perspektywy, red. G. Mazurkiewicz, Warszawa 2012, http://www.npseo.pl/data/documents/3/263/263.pdf
 • Lenard S., Aktywne metody nauczania historii w gimnazjum, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 4.
 • Materiały pomocnicze do nauczania historii regionalnej na Środkowym Nadodrzu, wybór źródeł i materiałów, oprac. Zbigniew Kościk, Andrzej Wojnakowski, Zielona Góra 1996.
 • Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 2002.
 • Osiński Z., Edukacja historyczna a kształtowa nie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, „Wiadomości Historyczne” 2009, nr 3.
 • Romanowicz J., Metoda dyskusji w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2004, nr 3, s. 169-175.
 • Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2004
 • Sztajnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2001.
 • Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.
 • Unger P., Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1984.
 • Widawska K., Mój model wprowadzania uczniów w czas i przestrzeń historyczną, „Wiadomości Historyczne” 1999, nr 5, s. 303-307.
 • Wawrzak-Chodaczek M., Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży, Wrocław 2000 .
 • Zielecki A., Mapa w nauczaniu historii, Warszawa 1984.
 • Źródła i materiały do dziejów Środkowego Nadodrza, pod red. k. Bartkiewicza, Zielona Góra 1996.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 00:38)