SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mentalność polska i jej ewolucja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mentalność polska i jej ewolucja
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-MP- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest analiza wybranych aspektów polskiej mentalności od średniowiecza do czasów współczesnych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Państwo, władza i obywatelska podmiotowość.

2. Wojna i pokój w kontekście wartości i antywartości.

3. Relacje społeczne - między równością a zróżnicowaniem.

4. Wizerunek cudzoziemców na przestrzeni dziejów.

5. Religia w aspekcie publicznym i prywatnym.

7. Czas i jego wartość.

8. Ambicje edukacyjne i ich przeobrażenia.

9. Stosunek do rodziny.

10. Urodzenie jako wyznacznik biegu życia.

 

Metody kształcenia

Analiza wybranych przekazów źródłowych i medialnych, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach. Esej końcowy.

Literatura podstawowa

U. Świderska-Włodarczyk, Mentalność szlachty polskiej XV i XVI wieku, Poznań 2003.

J. Koralewicz, M. Ziółkowski, Mentalność Polaków. Sposoby myślenia o polityce, życiu gospodarczym i społecznym 1988-2000, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)