SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Władza i społeczeństwo PRL - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Władza i społeczeństwo PRL
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-WiS- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zadaniem przedmiotu jest ugruntowanie wiedzy studenta o mechanizmach władzy i procesach społecznych w Polsce w latach 1944-1989.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Geneza dojścia komunistów do władzy w Polsce. Polityczne i społeczne skutki budowy nowego systemu rządów w latach 1944-1948. Przemiany okresu stalinowskiego. Przyczyny i skutki kryzysów społeczno-politycznych w latach 1956-1980/1981. Władza a społeczeństwo u schyłku istnienia PRL w latach 80.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: rozmowa wyjaśniająca, praca zespołowa, analiza tekstów źródłowych, wygłaszanie referatów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Student zobowiązany jest także do napisania referatu i zaliczenia w ramach konsultacji 2 pozycji z zestawu lektur uzupełniających.

Literatura podstawowa

 1. Eisler J., Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL, Warszawa 2018.
 2. Friszke A.,  Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
 3. Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1996 (i późniejsze wydania).
 4. Słabek H., O społecznej historii Polski 1945-1989, Warszawa 2015.
 5. Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, Londyn 1990.
 2. Dąbek K., PZPR – retrospektywny portret własny, Warszawa 2006.
 3. Dudek A., Marszałkowski T., Walki uliczne w PRL, Kraków 1999.
 4. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003.
 5. Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999.
 6. Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000.
 7. Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.
 8. Eisler J., Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014.
 9. Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.
 10. Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010.
 11. Jarosz D., Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000.
 12. Jarosz D., Jarosz M., Afera mięsna – fakty i konteksty, Toruń 2004.
 13. Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995.
 14. Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990.
 15. Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944-1989, Toruń 2015.
 16. Kosiński K., Historia pijaństwa w czasach PRL, Warszawa 2008.
 17. Kupiecki R., Natchnienie milionów. Kult Józefa Stalina w Polsce 1944-1956, Warszawa 1993.
 18. Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993.
 19. Makowski E., Poznański czerwiec 1956. Pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001.
 20. Osękowski Cz., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000.
 21. Osękowski Cz., Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.
 22. Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków 2002.
 23. Poksiński J., „TUN”. Tatar – Utnik – Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1949-1956, Warszawa 1992.
 24. Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006.
 25. Solidarność podziemna 1981-1989, red. Andrzej Friszke, Warszawa 2006.
 26. Stan wojenny w Polsce, red. A. Dudek, Warszawa 2003.
 27. Terlecki R., Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007.
 28. Wrona J., System partyjny w Polsce 1944-1950, Lublin 1997.
 29. Zaremba M., Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.
 30. Zawistowski A., Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Warszawa 2017.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)