SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru C (konwersatorium)* - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru C (konwersatorium)*
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-PDWK- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot wprowadza w tematykę stratyfikacji i funkcjonowania społeczeństwa w średniowiecznej Polsce. Dotyczy takich zagadnień jak: geneza podziałów społecznych, ewolucja relacji międzygrupowych, kondycja prawna poszczególnych grup jako czynnik kształtowania elity.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

 1. Stratyfikacja polskiego społeczeństwa w średniowieczu. 2. Elita polityczna a elita władzy i jej podziały wewnętrzne. 3. Ród rycerski jako sposób organizacji wyższych grup społecznych. 4. Geneza rycerstwa i warunki jego funkcjonowania społecznego oraz przemiany w szlachtę. 5. Kryteria przynależności do elity szlacheckiej. 6. Stratyfikacja stanu szlacheckiego – „nobilis, generosus, magnificus”. 7. Kręgi klientarne i próby ich odtworzenia. 8 Majątek szlachecki i jego składniki (model klucza majątkowego). 9. Episkopat jako elita duchowieństwa. 10. Miasto- wspólnota „obywateli miejskich”, elity mieszczańskie w średniowieczu. 11. Modele kariery w średniowieczu

Metody kształcenia

Praca ze źródłem historycznym, prezentacje multimedialne, rozmowa nauczająca, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest umiejętność zaprezentowania wybranego zagadnienia z zakresu tematycznego zajęć w formie multimedialnej. Aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Bieniak J., Polskie rycerstwo średniowieczne, t. 1-2, Kraków 2002-2005.
 2. Bogucka M., Samsonowicz. H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1986.
 3. Genealogia, red. J. Wroniszewski i in., Toruń 1982-2003.
 4. Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 1-11, red. S. Kuczyński

Literatura uzupełniająca

1 Dygdała J., Mikulski K., Zmiany w elicie włądzy Prus królewskich w XV –XVIII wieku. Czynniki awansu, trwania i upadku, w: szlachta i ziemiaństwo na pomorzu w dobie nowożytnej XVI-XVIII w. (przemiany struktur wewnętrznych), red. J. Dygdała, Toruń 1993.

 1. Gąsiorowski A., Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970.
 2. Gzella J., Małopolska elita władzy w okresie rządów Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370-1382, Toruń 1994.
 3. Karczewska J., Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w I połowie XV wieku, Kraków 2010.
 4. Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423-1455, arszawa 2004.
 5. Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004.
 6. Kurtyka J., Posiadłość, dziedziczność, prestiż. Badania nad późnośredniowieczną i wczesnonowożytną  własnością możnowładczą w Polsce XIV-XVI wieku, Roczniki Historyczne, 1999, t. 65.
 7. Kurtyka J. ,Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.
 8. Mączak A., Rządzący i rządzeni, Warszawa 1986.
 9. Radzimiński A. , Duchowieństwo kapitulne w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Studia nad pochodzeniem i funkcjonowaniem elity kościelnej, 2000.
 10. Wroniszewski J., Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarcze, Wrocław 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-06-2020 13:29)