SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza danych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza danych
Kod przedmiotu 08.3--HistD-AD-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Analityk informacji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Hanna Kurowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie nauczyć studenta przede wszystkim interpretowania otrzymanych wyników, opisu i interpretacji wykresów, danych tabelarycznych oraz krytycznej postawy wobec publikowanych danych. Student powinien umieć znaleźć informacje statystyczne oraz skonfrontować je z publikowanymi.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Znaczenie danych statystycznych w życiu gospodarczym i publicznym. 2) Podstawowe pakiety statystyczne. 3) Metody graficzne i ich znaczenie. 4) Opis i interpretacja wykresu oraz tabeli statystycznej. 5) Analiza struktury a analiza dynamiki. 6) Wydobywanie informacji z danych. Tabele przestawne. 7) Tworzenie wykresów dla różnych typów danych. 8) Zależność między zmiennymi (korelacja). 9) Wykorzystywanie testów. 10) Krytyka danych zawartych w opracowaniach popularnych lub artykułach prasowych (mass media).

Metody kształcenia

Zajęcia realizowane są przede wszystkim metodą problemową. Podstawowymi metodami kształcenia są: praca pod kierunkiem nad tekstem źródłowym, danymi statystycznymi publikacjami prasowymi oraz praca z pakietami statystycznymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pisemna analiza wybranego problemu za pomocą dowolnego pakietu statystycznego oraz prezentacja wyników na forum grupy. Na ocenę końcową składa się średnia ocen z pracy pisemnej oraz prezentacji.

Literatura podstawowa

  1. Biostatystyka, red. A. Stanisz, Kraków, 2005.
  2. Gornick L., Smith W., Statystyka. Przewodnik mocno ilustrowany, Warszawa 2011.
  3. Malinowski A., Statystyka w administracji, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

Roczniki statystyczne.

Bazy danych, m. in.: stat.gov.pl, eurostat, data.un.org

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Hanna Kurowska (ostatnia modyfikacja: 21-06-2020 12:46)