SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza tekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza tekstu
Kod przedmiotu 08.3--HistD-AT-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Analityk informacji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1) Retoryczny aspekt tekstu. (4 godz.) 2) Pojęcie tekstu kultury 3) Intentio operis, intentio auctoris, a intentio lectoris (4 godz) 4) Czytelnik jako współautor tekstu 5) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie politycznym 6) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie propagandowym 7) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie historycznym. 8) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie hermeneutycznym. 9) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie aksjologicznym. 10) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie ikonograficznym. 11) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie naukowym. 12) Teksty werbalne: radio i telewizja.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Retoryczny aspekt tekstu. (4 godz.) 2) Pojęcie tekstu kultury 3) Intentio operis, intentio auctoris, a intentio lectoris (4 godz) 4) Czytelnik jako współautor tekstu 5) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie politycznym 6) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie propagandowym 7) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie historycznym. 8) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie hermeneutycznym. 9) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie aksjologicznym. 10) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie ikonograficznym. 11) Analiza wybranego tekstu kultury w aspekcie naukowym. 12) Teksty werbalne: radio i telewizja

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem nad tekstem źródłowym i tekstem naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność studenta na zajęciach oraz uzyskanie 3 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji i prezentacji krótkiego referatu albo przeczytanej lektury z listy literatury uzupełniającej. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 - aktywność na zajęciach, 1 – referat, 1 – lektura. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach końcowego sprawdzianu. Ocena końcowa:

3 pkt. – dostateczny

3,5 pkt.  – dostateczny plus

4 pkt. – dobry

5 pkt. – dobry plus

6 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

Perelman Ch., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

  1. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
  2. Eco U., Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Kraków 2008.
  3. Geertz C., Interpretacja kultur: wybrane eseje, przeł. M. Piechaczek, Kraków 2005.
  4. Greimas A.. Leach E., Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski i in., Warszawa 1989.
  5. Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 2010.
  6. Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1978.
  7. Ricoeur P., Czas i opowieść, to. 1-3, Kraków 2008.
  8. wybrane artykuły z prasy codziennej, literackiej i specjalistycznej.
  9. wybrane telewizyjne programy publicystyczne.


Zmodyfikowane przez dr hab. Andrzej Gillmeister, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 15:25)