SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza biznesowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza biznesowa
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistD-AB-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Analityk informacji
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami analitycznymi występującymi w biznesie oraz ich implementacja do innych dziedzin. Student poznaje narzędzia analityczne, rozumie potrzebę ich stosowania oraz potrafi dobierać narzędzia analityczne do danego typu problemu. Ponadto rozumie potrzebę ciągłego kształcenia i systematyczności w posługiwaniu się pakietami analitycznymi w ciągle zmieniającym się otoczeniu oraz ciągłemu rozwoju metod i technik analizy.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do metod analitycznych. Opóźnianie zmiennych w czasie. Grupowanie obiektów ze względu na kilka cech. Pojemność rynku i udziały rynkowe. Elementy prognozowania.

Metody kształcenia

Tworzenie modeli i wykorzystywanie technik analitycznych w oparciu o wybrane pakiety statystyczne. Realizowanie zadań z pomocą prowadzącego, zadania dodatkowe, praca w grupach, tworzenie własnych modeli przez studentów w oparciu o pakiety statystyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenie jest aktywne uczestnictwo na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z projektu analitycznego.

Literatura podstawowa

Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska, Ekonometria i badania operacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

M. Sobczyk, Statystyka, PWN.

B. Radzikowska, Metody prognozowania. Zbiór zadań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-07-2020 14:28)