SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dziedzictwo średniowiecza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dziedzictwo średniowiecza
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-Dś- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z wielowątkową spuścizną czasów średniowiecza obecną we współczesnym świecie, uświadomienie, że w tej epoce narodziły się zalążki układów i zjawisk politycznych, gospodarczych i kulturalnych trwających do dziś.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

„Świt narodów europejskich” – „Starsza i młodsza Europa”- średniowieczna geneza mapy współczesnej Europy. Kościół i jego rola w kształtowaniu tożsamości europejskiej (monastycyzm, duchowość, piśmiennictwo). Łacina i alfabet słowiański – kształtowanie się języków europejskich. Relikty średniowiecznych systemów wagowo -obrachunkowych, systemów pieniężnych i miar. Współczesne odbicie średniowiecznej sieci drożnej, szlaków pielgrzymkowych, urbanistyki. Uniwersytety średniowieczne i ich spuścizna. Miasta średniowieczne i spadek, który zostawiły. Sztuka i architektura romańska i gotycka i ich współczesna obecność. Średniowieczne wzorce osobowe i ich współczesne nawiązania. Średniowieczna ekonomia, bankowość, wynalazki techniczne – czyli łamanie stereotypów „wieków ciemnych”.  Spuścizna duchowa i kulturalna średniowiecza we współczesnym świecie.

 

Metody kształcenia:              

Metody kształcenia

Praca ze źródłem historycznym, prezentacje multimedialne, rozmowa nauczająca, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest umiejętność zaprezentowania wybranego zagadnienia z zakresu tematycznego zajęć w formie multimedialnej. Aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.
 2. Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992.
 3. J. Dowiat, Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w., Warszawa 1985.
 4. J. Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1998.
 5. J. Kłoczowski, Młodsza Europa, Warszawa 1998.
 6. Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997.
 7. M. Małowist, Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI w.: konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Warszawa 1973.
 8. T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2002.
 9. Polska dzielnicowa i zjednoczona, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972.
 10. H. Samsonowicz, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Wrocław 1991.
 11. U. Świderska-Włodarczyk, Homo militans: rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce, Warszawa 2018.
 12. Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D.A. Sikorski, Warszawa 2012.
 13. E. Wiśniowski, Kościół na ziemiach polskich w średniowieczu, w: D. Knowles, D. Obolensky, Historia Kościoła, t. 2, Warszawa 1988.

B. Zientara, Świt narodów europejskich, Warszawa 201

Literatura uzupełniająca

 1. R. Bartlett, Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950-1350, Poznań 2003.
 2. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII w., t. 1-3, Warszawa 1992.
 3. J. Duby, Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 2004.
 4. J. Le Goff, Kultura średniowiecznej Europy, Gdańsk 2006 (również inne wydania)
 5. Klasztor w kulturze Polski średniowiecznej, red. A. Pobóg-Lenartowicz, M. Derwich, Opole 1995.
 6. L. Moulin, Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie, Gdańsk 2002.
 7. T. Mroczko, M. Arszyński, Architektura gotycka w Polsce, cz. 1-4, Warszawa 1995.
 8. J.M. Piskorski, Średniowieczna kolonizacja niemiecka oraz na tzw. prawie niemieckim w ujęciu porównawczym, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2001.
 9. J.P. Roux, Średniowiecze szuka drogi w świat, Warszawa 1969.
 10. H. Samsonowicz, Złota jesień polskiego średniowiecza, Warszawa 2014.
 11. Z. Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.
 12. Schyłek średniowiecznej Europy, red. H. Samsonowicz, Warszawa 2003.
 13. A. Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław 1970.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Karczewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-06-2020 12:27)