SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gerontologia kliniczna w pielęgniarstwie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gerontologia kliniczna w pielęgniarstwie
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-GER-K-P
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann - Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z wielowymiarowym aspektem starości. Student będzie potrafił diagnozować problemy zdrowotne, funkcjonalne i opiekuńcze chorego w podeszłym wieku w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Diagnoz Pielęgniarskich ICNP i postępować w obrębie swoich kompetencji zawodowych oraz współpracować z zespołem terapeutycznym. 

Wymagania wstępne

 

Wiedza i umiejętności pozyskane w zakresie studiów I stopnia z przedmiotów  Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, fizjologia, patologia, farmakologia.

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Człowiek starszy w społeczeństwie XXI wieku;
 2. Specyfika chorowania w wieku podeszłym;
 3. Kompleksowość opieki geriatrycznej;
 4. Zespół słabości frailty syndrome jako efekt zmniejszenia rezerw czynnościowych i odporności organizmu na czynniki stresogenne;
 5. Wybrane stany nagłe w geriatrii- postępowanie pielęgniarskie;
 6. Farmakoterapia geriatryczna i problem polifarmakoterapii u osób starszych;

Ćwiczenia

 1. Postępowanie pielęgniarskie w stanach chorobowych osób starszych w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Diagnoz Pielęgniarskich ICNP;
 2. Mobilność osób starszych oraz problem niesprawności ruchowej;
 3. Zaburzenia chodu, upadki i następstwa ich u osób starszych;
 4. Umiejętność rozpoznawania, oceny i postępowania w stanach nagłych w geriatrii;
 5. Organizacja opieki nad osobą starszą z uwzględnieniem opiekuna narażonego na obciążenie fizyczne i psychiczne

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne z omawianiem przypadków klinicznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej-test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi. Uzyskanie 60% możliwych do zdobycia punktów jest warunkiem zaliczenia.

Ćwiczenia: zaliczeniu podlegają: aktywność na zajęciach, samodzielne i grupowe zadania wykonywane przez studenta, kolokwia sprawdzające wiedzę – ocena pozytywna 60% uzyskanych punktów. Student zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zajęciach. 

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

 1. Hager K., Krause O., Geriatria, Wyd. Edra Urban & Partner Wrocław 2018.
 2. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Kędziora-Kornatowska K., Waszkiewicz N, Psychogeriatria, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017
 3. Marchewka A, Dąbrowski Z, Żołądź JA. Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i  Rehabilitacja, PWN, Warszawa 2013
 4. Schafer C i wsp. (red. wyd. pol. Bień B i wsp.). Farmakoterapia w geriatrii. MedPharm Wrocław 2015

Literatura uzupełniająca

 1. Czasopisma dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ, cyfrowe bazy danych – nauki medyczne i nauki o zdrowiu; http://www.bu.uz.zgora.pl/  

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 16:46)