SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Humanizacja medycyny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Humanizacja medycyny
Kod przedmiotu 14.0-WL-PIELD-HUM-M
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką związaną z historią, celami i założeniami humanizacji medycyny. Ukazanie człowieka w jego całościowym wymiarze, jako podmiotu zainteresowania nauk o zdrowiu w wymiarze holistycznym. Przedstawienie konieczności podejmowania przez personel medyczny działań ukierunkowanych na poszanowanie godności i podmiotowości pacjenta w relacji z nim.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i socjologii.

Zakres tematyczny

1.     Humanizacja i dehumanizacja medycyny – historia i współczesność

2.     Polska i Światowa Akademia Medycyny – ich rola w humanizacji medycyny

3.     Zdrowie jako wartość, mandala zdrowia, różne podejścia definicyjne

4.     Zdrowie i choroba – podejście zintegrowane i holistyczne do leczenia

5.     Czynniki wpływające na zdrowie człowieka, na rozumienie choroby, na umiejętności jej zwalczania lub przystosowania do niej

6.     Podmiotowość i jakość życia jako czynnik humanizacji medycyny

7.     Godność człowieka w zdrowiu i chorobie

8.     Porozumienie między personelem medycznym a pacjentem jako integralna część sztuki niesienia pomocy

9.     Zasada równego traktowania (pacjent niepełnosprawny, żyjący z HIV/AIDS, z dysfunkcjami i zaburzeniami seksualnymi, z zaburzeniami płodności, LGBT)

10.  Podejście do pacjenta ze względu na płeć

11.  Seksualność w cyklu życia człowieka

12.  Zdrowie seksualne i reprodukcyjne jako ważny element dobrostanu człowieka

13.  Cielesność, intymność, wstyd – teorie, badania, typologia

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja, prezentacja multimedialna, film, pogadanka heurystyczna, metoda grupowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlega: ocena sposobu prezentacji i argumentacji własnych poglądów w toku zajęć, praca grupowa na zadany temat wynikający z poruszanej na zajęciach problematyki, ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1.      Czykwin E. Wstyd, Kraków 2013

2.      Imieliński K. (red.) Humanistyczne aspekty medycyny, Warszawa 1997

3.      Imieliński K. (red.) Medycyna u progu XXI wieku, Warszawa 1994

4.      Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Kraków 2012

5.      Szczeklik A. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny. Kraków 2007

6.      Suchorzewka J, Olejniczak M. (red.) Humanizacja medycyny. Kraków 2011

7.      Brzeziński J, Cierpiałkowska L. (red.) Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki. Gdańsk 2008

8.      Silverman J, Kurtz S, Draper J. Skills for Communicating with Patients. London 2013

Literatura uzupełniająca

1.      Łuków P. Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia. Warszawa 2012

2.      Rzecznik Praw Obywatelskich Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej. Warszawa 2014

3.      Szczeklik A, Katharsis. O uwodzicielskiej mocy nauki i sztuki. Kraków 2009

4.      Woynarowska B. (red.) Edukacja zdrowotna. Warszawa 2017

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 26-09-2020 23:19)