SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stany zagrożenia życia w pediatrii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stany zagrożenia życia w pediatrii
Kod przedmiotu 12.6-WL-PIELD-ZŻ-PED
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Iwona Bonikowska
  • mgr Beata Wudarczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 10 0,67 - - Egzamin
Ćwiczenia 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty 10 0,67 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu najczęściej występujących stanów zagrożenia życia u dzieci oraz zasady postępowania w tych stanach.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.

Zakres tematyczny

Wykłady/ćwiczenia:

1. Wstrząs.

2.Zasady resuscytacji w pediatrii.

2. Zagrożenia życia ze strony układu krążenia i oddechowego ( bezdech, duszność, zespół krupu, niewydolność krążenia).

3. Zagrożenia życia ze strony układu pokarmowego (odwodnienie, krwawienie z przewodu pokarmowego).

4. Wybrane sytuacje kliniczne (oparzenia, uraz wielonarządowy, DIC, drgawki, hipoglikemia).

5. Zatrucia (alkoholowe, grzybami, lekami, tlenkiem węgla).

6. Ostra ataksja u dzieci.

Warsztaty - Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej:

1. Scenariusze : zatrzymanie krążenia, uraz wielonarządowy, drgawki, hipoglikemia, ostra ataksja.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analiza dokumentów, metoda poglądowa, dyskusja problemowa, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin w formie pisemnej - test z progami punktowymi składający się z pytań zamkniętych i/lub otwartych dotyczących tematyki objętej wykładami oraz literaturą podstawową do przedmiotu, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia na ocenę jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: odpowiedzi ustne i prace pisemne sprawdzające wiedzę, wykonanie zadania indywidualnego i obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej: prawidłowe wykonanie zadania indywidualnego i zespołowego, pozytywna ocena bezpośredniej pracy z pacjentem.

 

94-100% = 5,0, 85-93% = 4,5, 76-84% = 4,0, 68-75% = 3,5, 60-67% = 3,0, 0-59% = 2,0.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Ocena końcowa: to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

  1. Cepuch G., Perek M., Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu, PZWL, Warszawa 2012
  2. Tkaczyk M., Stany nagłe pediatria, Medical Tribune, Warszawa 2016
  3.  Stopfkuchen H.,red.wyd.pol.Jakubaszko J.,Nagłe zagrożenia zdrowotne u dzieci, MedPh, Wrocław 2010

Literatura uzupełniająca

  1. Obuchowicz A. [red.],Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wydanie II, 2016
  2. Pietrzyk J., Kwinta P., Pediatria, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
  3. Dobrzańska A. [red.],  Badanie Kliniczne w Pediatrii, Atlas i Podręcznik. Elsevier Urban&Partner, 2014.
  4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Iwona Bonikowska (ostatnia modyfikacja: 28-09-2020 17:08)