SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Farmakologia z toksykologią - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Farmakologia z toksykologią
Kod przedmiotu 12.5-WL-RAT-FzT
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Sylwia Michalak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw mechanizmów działania leków, działań niepożądanych, interakcji lekowych oraz toksyczności leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków stosowanych przez ratowników medycznych.

Szczegółowe cele kształcenia obejmują:

 • podstawowe zagadnienia dotyczące farmakokinetyki i farmakodynamiki leków;
 • poznanie mechanizmów działania oraz zastosowanie produktów leczniczych;
 • możliwości wystąpienia działań niepożądanych oraz toksycznych leków;
 • poznanie podstaw toksykologii;
 • znajomość leków  stosowanych w stanach zagrożenia życia i zdrowia;
 • znajomość obowiązującej listy leków stosowanych w ratownictwie medycznym;

Wymagania wstępne

Wiadomości z zakresu biologii, fizyki i chemii na poziomie maturalnym. Znajomość podstaw biochemii, anatomii, fizjologii.

Zakres tematyczny

Wykłady- zakres tematyczny:

 1. Podstawy farmakokinetyki, farmakodynamiki. Mechanizmy działania leków, działania lecznicze, niepożądane i toksyczne.
 2. Leki stosowane w farmakoterapii bólu ostrego i przewlekłego. Opioidowe leki przeciwbólowe. Nieopioidowe leki przeciwbólowe.
 3. Leki wpływające na czynność układu współczulny i przywspółczulnego.
 4. Leki wpływające na układ krzepnięcia.
 5. Leki wpływające na układ sercowo-naczyniowy: leki stosowane w ostrej niewydolności krążenia, w zawale mięśnia sercowego, w zaburzeniach rytmu serca.
 6. Leki układu oddechowego: leki stosowane w astmie oskrzelowej, w stanie astmatycznym, w POCHP.
 7. Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy.
 8. Różnice farmakoterapii dzieci, osób w podeszłym wieku, kobiet w ciąży i karmiących. 
 9. Podstawy toksykologii

 

Ćwiczenia - zakres tematyczny:

 1. Źródła informacji o lekach. Pochodzenie leków, nazewnictwo, postacie leków. Rodzaje dawek, obliczanie dawek dla dzieci.
 2. Czynniki wpływające na działanie leków (wiek, płeć, stany chorobowe, czynniki genetyczne). Drogi podawania i wydalania leków. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki.
 3. Środki odkażające – środki stosowane do odkażania skóry, błon śluzowych i ran, środki stosowane do odkażania narzędzi chirurgicznych i innych przedmiotów oraz pomieszczeń.
 4. Koloidy, krystaloidy. Podstawy płynoterapii.
 5. Leki przeciwhistaminowe, glikokortykosteroidy.
 6. Antybiotykoterapia w ratownictwie.
 7. Leki stosowane w kolkach jelitowych, wątrobowych, nerkowych.Leki stosowane w ostrych chorobach układu pokarmowego.
 8. Insulina i glukagon. Leki stosowane w terapii cukrzycy.
 9. Leki nasenne i uspokajające.
 10. Leki stosowane do przerywania napadów padaczkowych, leki stosowane w stanie padaczkowym.  Leki neurologiczne stosowane w stanach nagłych w ratownictwie.
 11. Leki stosowane w resuscytacji, w nagłych chorobach układu krążenia

Metody kształcenia

Wykład: prezentacja multimedialna.

Seminaria: praca samodzielna i zespołowa nad poszczególnymi zadaniami, ćwiczenie umiejętności praktycznych, symulacje medyczne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład –Obecność na wykładach jest obowiązkowa. Egzamin końcowy w postaci testu jednokrotnego wyboru.  Uzyskanie (60%) pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu (ocena 3,0: 60-69% poprawnych odpowiedzi, ocena 3,5: 70-79% poprawnych odpowiedzi, ocena 4,0: 80-89% poprawnych odpowiedzi, ocena 4,5: 90-95% poprawnych odpowiedzi, ocena 5,0: 96-100% poprawnych odpowiedzi). Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń.

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Wiedza i umiejetności studenta sprawdzane sa na zajęciach za pomoca odpowiedzi ustnych i/lub pisemnych. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W razie nieobecności nieusprawiedliwionej student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.Jeśli powstałe braki nie zostaną uzupełnione przez Studenta do dnia terminu zaliczenia końcowego w pierwszym terminie zaliczenia lub nie  zostanie przygotowana prezentacja multimedialną lub referat Student otrzymuje ocenę ndst.  Jeśli braki nie zostaną uzupełnione do terminów poprawkowych również i w tych terminach Student uzyskuje ocenę ndst.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Samokształcenie - warunkiem zaliczenia jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub referatu dotyczącego problemu przedstawionego przez osobe prowadzącą.

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji istnieje możliwość zmian warunków egzaminowania Pozostałe warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Rajtar-Cynke G. Farmakologia. Wyd. Lekarskie PZWL 2015
 2. Mitręga KA, Krzemiński TF. Farmakologia i farmakoterapia dla ratowników medycznych. Elsevier Urban & Partner 2017.
 3. Polska Rada Resuscytacji, Europejska Rada Resuscytacji. Wytyczne resuscytacji 2015 http://www.prc.krakow.pl/wyt2015/Podsumowanie.pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2016 w spr. szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego.

Literatura uzupełniająca

 1. Frank Flake, , B.A. Hoffmann Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii Edra Urban & Partner, Wrocław 2019
 2. Korbut R. Farmakologia. Wyd. lekarskie PZWL Warszawa 2019, wydanie 2 uaktualnione i rozszerzone
 3. Obliczanie dawek leków, wyd. PZWL Rok wydania: 2017
 4. Mutschler E, Geisslinger G, Kroemer HK, Ruth P, Schaefer-Korting M (red. wyd. pol. Malinowska B i wsp.). Farmakologia i toksykologia.  Wyd. MedPharm Wrocław 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-12-2020 09:39)