SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Humanizacja medycyny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Humanizacja medycyny
Kod przedmiotu 12.0-WL-RAT-HM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. med. Agnieszka Szczepek
  • dr Arkadiusz Nowak
  • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
  • dr Joanna Dec-Pietrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyjaśnienie idei humanizacji medycyny i holistycznego podejścia do leczenia oraz potrzeby tworzenia rozwiązań systemowych w ramach całego otoczenia osoby chorej. Poznanie specyfiki relacji pracownik służby zdrowia – pacjent – zespół medyczny. Przyswojenie informacji związanych z procesem komunikowania się w praktyce medycznej. Zapoznanie studenta z filozofią praw pacjenta, katalogiem praw podmiotowych oraz źródłami ich regulacji w polskim systemie ochrony zdrowia. Zapoznanie studenta z działalnością organizacji pacjentów w Polsce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Humanizacja i dehumanizacja medycyny - powrót do istoty medycyny. Współczesna medycyna a utrzymanie jej humanistycznej natury
2. Analiza systemu ochrony zdrowia w Polsce w kontekście rozwiązań sprzyjających postawom dehumanizacyjnym .
3. Definicja i modele komunikacji. Schemat, poziomy i elementy procesu komunikacji.
4. Zasady i przebieg procesu komunikowania się. Techniki komunikacyjne.
5. Nawiązywanie kontaktu i budowanie partnerskiej relacji z pacjentem.
6. Bariery i blokady komunikacyjne. ”Trudny pacjent” i „trudny lekarz” w procesie komunikowania się.
7. Regulacje prawne praw pacjenta w Polsce – historia i stan aktualny. Podmioty zobowiązane oraz pracownicy ochrony zdrowia jako realizatorzy
praw pacjenta w praktyce zawodowej.
8. Katalog praw pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem praw podmiotowych (prawo do poszanowania godności osobistej i intymności, prawo do
wyrażenia zgody, prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem).
9. Dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem praw pacjenta – tryb i instytucje . Rola i zadania Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.
10. Struktura i aktywność organizacji i stowarzyszeń pacjentów w Polsce.
11. Wpływ podmiotów zaangażowanych w system opieki (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy) na jakość relacji
pracownik służby zdrowia - pacjent. Możliwe konflikty w strukturach społecznych zespołu szpitalnego i ich wpływ na pacjenta.
12. Przekazywanie fachowych informacji medycznych pacjentowi.
13. Przekazywanie złych i niepomyślnych wiadomości. Radzenie sobie z umierającymi i ciężko chorymi pacjentami oraz ich krewnymi.
14. Profesjonalne wsparcie ofiar przemocy domowej.
15. Rola uprzedzeń, stereotypy płci i tło kulturowe, które odgrywają rolę w relacji pracownik służby zdrowia-pacjent.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i zagadnień problemowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium pisemne/testowe jednokrotnego wyboru. Uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi jest warunkiem zaliczenia przedmiotu.. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Widełki procentowe odnoszące się do ocen: 94-100% = 5,0 85-93% = 4,5 76-84% = 4,0 68-75% = 3,5 60-67% = 3,0 0-59% = 2,0

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji. Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

1. Imieliński K. (red.), Humanistyczne aspekty medycyny, Warszawa 1997
2. Nowina-Konopka M., Feleszko W., Małecki Ł., Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy, Kraków 2018
3. Suchorzewka J., Olejniczak M. (red.), Humanizacja medycyny, Kraków 2011
4. Silverman J., Kurz S., Draper J., Umiejętności komunikowania się z pacjentami, Kraków 2018
5. Karkowska Dorota, Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Komentarz. Wolters Kluwer Polska Kraków 2016

Literatura uzupełniająca

1. Berkhof M, van Rijssen HJ, Schellart AJ, Anema JR, van der Beek AJ. Effective training strategies for teaching communication skills to
physicians: an overview of systematic reviews. Patient Educ Couns. 2011;84(2):152-162. doi:10.1016/j.pec.2010.06.010
2. Boissy A. Windover AK, Bokar D, Karafa M, Neuendorf K, Frankel RM, Merlino J Rothberg MB Communication Skills Training for Physicians
Improves Patient Satisfaction. J Gen Intern Med. 2016 Jul;31(7):755-61
3. Hashim MJ. Patient-Centered Communication: Basic Skills. Am Fam Physician. 2017;95(1):29-34.
4. VandeKieft GK. Breaking bad news. Am Fam Physician. 2001;64(12):1975-1978.
5. Organizacje Pacjentów w Polsce. Raport z badań 2017, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, 2017

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (ostatnia modyfikacja: 22-09-2020 13:58)