SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zdrowie publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-ZPUB
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami zdrowia publicznego.
2. Zapoznanie z różnymi definicjami zdrowia.
3. Omówienie aktualnej sytuacji zdrowotnej społeczeństwa polskiego
4. Przybliżenie problemu chorób cywilizacyjnych i społecznych.
5. Porównanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
6. Omówienie przykładów programów promocji zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych z perspektywy możliwości udziału absolwentów ratownictwa  medycznego.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

 1. Koncepcja zdrowia w medycynie i w naukach społecznych; pomiar zdrowia i jakości życia
 2. Definicje, cele i zadania zdrowia publicznego. Promocja zdrowia a profilaktyka.
 3. Modele i klasyfikacje czynników warunkujących zdrowie
 4. Zachowania profilaktyczne i prozdrowotne i ich wpływ na zdrowie.
 5. Zachowania anty zdrowotne w kontekście ryzyka chorób cywilizacyjnych.
 6. Stan zdrowia populacji w świetle różnych źródeł danych. Polska a świat. 
 7. Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie.
 8. Narodowy Program Zdrowia.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prezentacja przykładów, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej (kolokwium), 30 pytań jednokrotnego wyboru; 60% punktów zalicza kolokwium oraz akceptacja zrealizowanej prezentacji odnoszącej się do promocji zdrowia (indywidualnie lub grupowo). Podstawą do zaliczenia będzie średnia ważona: 50% oceny z kolokwium prezentacji i 35% oceny  za prezentacje oraz 15% za aktywność studenta. 

Regulacje dotyczące warunków zaliczenia odpowiadają warunkom zaliczania bezpośredniego, z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na zaliczanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji.
Pozostałe nie wymienione regulacje określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

 

Literatura podstawowa

 1. Kulik T., Pacian A.(red): Zdrowie publiczne. PZWL Warszawa 2014.
 2. Włodarczyk C. Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 3. Woynarowska B. (red.): Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2017.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Jethon Z., Grzybowski A. (red.), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. PZWL, Warszawa 2002.
 2. Nowacka A., Kabala A., Pawłowska E.: POZ w Polsce. Struktura, zadania, funkcje. PZWL Warszawa 2017
 3. Latkowski B., J. Lukas W. (red.): Medycyna rodzinna. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-12-2020 09:42)