SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neurologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neurologia
Kod przedmiotu 12.1-WL-RAT-NEUR
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. n. med. Dariusz Kotlęga, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia kliniczne 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do sprawowania profesjonalnej opieki ratownika medycznego nad pacjentem z dysfunkcją układu nerwowego.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii, fizjologii, chorób wewnętrznych.

Zakres tematyczny

Wykłady

 1.  Udary mózgu, krwotok podpajęczynówkowy, wady naczyniowe układu nerwowego
 2.  Padaczka, stan padaczkowy, zaburzenia  nagłe w innych chorobach  układu nerwowego
 3.  Urazy czaszkowo-mózgowe  i kręgosłupowo-rdzeniowe
 4.  Guzy układu nerwowego, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
 5.  Ostre neurologiczne zespoły bólowe: bóle głowy, zespoły korzeniowe, neuralgie

Ćwiczenia

 1. Rozpoznawanie najczęstszych klinicznych objawów i zespołów patologicznych w chorobach układu nerwowego.
 2. Technika  badania fizykalnego  chorego neurologicznego.
 3. Rozpoznawanie stanów zaburzenia przytomności i świadomości oraz zaburzenia kontaktu chorego z otoczeniem z powodu dysfunkcji mowy.
 4. Ocena kliniczna chorego nieprzytomnego z powodu chorób OUN.
 5. Rozpoznawanie objawów i postępowanie u chorego z chorobą ośrodkowego układu nerwowego na przykładzie: chorób i wad naczyniowych mózgu (udar mózgu, tętniak, naczyniak), guzów mózgu i zespołów  ciasnoty  wewnątrzczaszkowej.
 6. Rozpoznawanie objawów i postępowanie u chorych po urazie czaszkowo-mózgowym, urazie kręgosłupa i rdzenia kręgowego.
 7. Rozpoznawanie objawów i postępowanie u chorego z zespołami bólowymi głowy, kręgosłupowo-korzeniowymi, neuralgiami i ostrymi  uszkodzeniami wielonerwowymi.
 8. Problemy diagnostyczno-terapeutyczne chorych z padaczką, zespołami otępiennymi, zespołami ubytkowymi neurologicznymi. Stany naglące w przebiegu chorób ośrodkowego i obwodowego UN.

Metody kształcenia

Wykłady - metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przykłady rozwiązywania problemów.

Ćwiczenia są realizowane w grupach 5-osobowych na Klinicznym Oddziale Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu. Ocenie podlegają: zaliczenia w formie ustnej, pisemnej lub testowej wiedzy teoretycznej oraz zaliczenie umiejętności praktycznych (Kliniczny Oddział Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego).

W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Literatura podstawowa

 1. Gregory L.Henry,: „Stany nagłe w neurologii od objawu do rozpoznania”, PZWL Warszawa 2014.
 2. Bradley G., Neurologia w praktyce klinicznej. T. 1-3, Lublin 2006.
 3. Lewis P.; red. Wyd polskiego: Kwieciński H. i Kamińska A.: Neurologia Merritta, Elsevier Urban & 
Partner, Wrocław 2004, wyd.1.
 4. Mazur R. Neurologia kliniczna. Via Medica 2005.
 5. Prusiński A.: Neurologia praktyczna. PZWL, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Adamkiewicz B., Klimek A., Głąbiński A., Neurologia dla studentów wydziału pielęgniarstwa.Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 2. Fuller G. Badanie neurologiczne - to proste. PZWL, Warszawa 1999 (i wydania późniejsze).
 3. Lindsay K.W., Bone I. Neurologia i neurochirurgia.Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2006.
 4. Mazur R. Książkiewicz B. Nyka W.N. Udar mózgu w praktyce lekarskiej, Via Medica 2005.
 5. (red.) Kozubski W., Liberski P., „Neurologia podręcznik dla studentów medycyny”, PZWL Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. n. med. Magdalena Gibas-Dorna, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 02-10-2022 01:15)