SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Uwarunkowania działalności i kluczowe czynniki sukcesu MŚP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Uwarunkowania działalności i kluczowe czynniki sukcesu MŚP
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-UDKC
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu uwarunkowań prowadzenia  działalności gospodarczej. Szans rynkowych i barier rozwoju przedsiębiorstw. Wykorzystania zasobów i kompetencji w kształtowaniu kluczowych czynników sukcesu MŚP.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Uwarunkowania prowadzenia  działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, menedżer, kierownik – istota, relacje. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce. Formy współdziałania. Cele i oczekiwania interesariuszy. Szanse rynkowe i bariery rozwoju przedsiębiorstw. Zasoby i kapitał w kształtowaniu kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa. Modele kluczowych czynników sukcesu. Kompetencje i zdolności (dynamiczne, relacyjne, marketingowe) w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Cechy przedsiębiorcy, menedżera, kluczowe umiejętności. Analiza szans rynkowych i barier wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju przedsiębiorstw. Problemy i wyzwania poszczególnych fazach cyklu życia firmy. Zastosowanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczowe czynniki sukcesu.

Metody kształcenia

W ramach wykładu: metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych. W ramach ćwiczeń: zadania problemowe, analiza studium przypadku

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach wykładowych oraz ustna odpowiedź na ocenę z zakresu problematyki poruszanej na wykładzie. Analiza przypadków oraz zadań w grupach dwu- trzy- osobowych na ocenę. 

Literatura podstawowa

  1. Drab-Kurowska A., Sokół A. (2010), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań rozwoju technologii XXI wieku, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
  2. Kokocińska M. (2012),  Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
  3. Ziemniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa.

Literatura uzupełniająca

  1. Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa, Poznań.
  2. Daszkiewicz N., Wach K. (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
  3. Wyszkowska Z. (2006), Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie przemian systemowych, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-08-2020 14:32)