SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi w praktyce MŚP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi w praktyce MŚP
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-ZKWP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania jest zapoznanie słuchaczy z kluczowymi zagadnieniami odnoszącymi się do zarządzania kompetencjami menedżerskimi w małym i średnim przedsiębiorstwie. 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

W ramach wykładów i ćwiczeń omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej, w tym: pojęcia menedżer, lider, przywódca a kierownik, podstawowe definicje związane z kompetencjami menedżerskimi, problem  identyfikacji i opisywania kompetencji, kompetencje a wymiary efektywności działania menedżera, kompetencje współczesnego menedżera – standaryzacja wymagań kwalifikacyjnych, zarządzanie kompetencjami, modele kompetencyjne – przegląd badań, role i umiejętności kierownika – krótki rys historyczny, model skutecznego menedżera – wzorzec kompetencji, menedżer XXI wieku.

2. Badanie pracy menedżera – syntetyczny opis stanowiska, w tym: procedura analizy pracy menedżera, przedmiot analizy pracy menedżera, identyfikacja informacji do badań pracy menedżera, menedżer - badanie Krajowego Standardu Kwalifikacji Zawodowych.

3. Diagnoza kompetencji menedżera (profil praktyczny), w tym: model teoretyczny i jego empiryczna weryfikacja – hierarchia ważności kompetencji, lista kompetencji – hierarchia ważności, empiryczna weryfikacja modelu teoretycznego, profil kluczowych kompetencji menedżera – stan obecny i postulowany, wyniki dotyczące samooceny kompetencji menedżerskich, niedomagania kompetencyjne menedżerów sprzedaży – luka kompetencyjna, kompetencje menedżerskie jako przedmiot doskonalenia , wykorzystywane i preferowane formy doskonalenia kompetencji, preferencje menedżerów w zakresie częstotliwości organizowania szkoleń w przedsiębiorstwie.             

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach, obserwacja uczestnicząca, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach, aktywność w trakcie zajęć, odpowiedź ustna na ocenę z tematyki omawianej w trakcie zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Armstrong A., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bartkowiak G., 2003, Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 3. Borkowska S., 1985, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 4. Drapińska A., 2011, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dubois D.D., Rothwell W.J., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 6. Filipowicz G., 2004, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Kęsy M., 2008, Kompetencje zawodowe młodych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 8. Listwan T., 1995, Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Listwan T., 2006, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Listwan T., Stor M. (red.), 2008, Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Majewski T., 2006, Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych sił zbrojnych RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 12. Moczydłowska J., 2008,  Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa.
 13. Nogalski B., Śniadecki J., 2001, Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Literatura uzupełniająca

 1. Pocztowski A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 2. Rakowska A., 2007, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 3. Rakowska A., Sitko-Lutek A., 2000, Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Stor M., Suchodolski A., 2016, Wartościowanie kompetencji kierowników personalnych z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce,  Sukces w zarządzaniu kadrami. Dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Problemy zarządczo-ekonomiczne,  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 429,  s. 229-246.
 5. Szczęsna, T. Rostkowski, 2004, Zarządzanie kompetencjami, [w:] Rostkowski T. (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa.
 6. Walkowiak R., 2004, Niedomagania kompetencyjne zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, POLTEXT, Warszawa.
 7. Walkowiak R., 2004, Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Ludwiczak (ostatnia modyfikacja: 08-09-2020 20:51)