SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 04.9-WZ-WMZPD-MAKP- 20
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Współczene metody i koncepcje zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności, modeli i metod analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zastosowanie metod analizy konkurencyjności do rozwiązania problemów zarządzania. 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Istota konkurencji i rodzaje konkurencyjności. Elementy konkurencyjności: potencjał konkurencyjności, przewaga konkurencyjna, dawne i obecne źródła przewagi konkurencyjnej, instrumenty konkurowania, pozycja konkurencyjna. Czynniki wpływające na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Metody analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Zastosowanie metod analizy konkurencyjności przedsiębiorstwa: Analiza natężenia konkurencji wg modelu  ”Pięciu sił M.E. Portera”. Identyfikacja strategii za pomocą metody SPACE, analizy SWOT, Punktowa ocena atrakcyjności sektora, Metoda scenariuszowa, Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej, Analiza przestrzeni konkurencyjnej.

Metody kształcenia

W ramach wykładu: metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych; wykład problemowy.

W ramach ćwiczeń: rozwiązywanie zadań, analiza studium przypadku; projekt (praca w zespołach zadaniowych); prezentacja wyników pracy; dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach wykładowych oraz ustna odpowiedź na ocenę z zakresu problematyki poruszanej na wykładzie. Analiza przypadków oraz zadań w grupach dwu- trzy- osobowych na ocenę. 

Literatura podstawowa

  1. Adamkiewicz-Drwiłło H.A. (2010), Konkurencyjność przedsiębiorstw w Świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
  2. Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, „Dom Organizatora”, Toruń.
  3. Gajdzik B., Jama B. (2010), Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Literatura uzupełniająca

  1. Dura A. (2010), (red.), Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce, Wydawnictwa AGH, Kraków.
  2. Lachiewicz S., Matejuna M., (2009), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Politechnika Łódzka, Łódź.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-08-2020 14:44)