SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne koncepcje marketingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne koncepcje marketingu
Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZSPD-NKMR
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 4
(w tym jako e-learning)
0,27
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z nowymi kierunkami rozwoju koncepcji marketingowych i ich wykorzystaniem w praktyce gospodarczej

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Istota orientacji marketingowej. Nowoczesne koncepcje marketingu. Nowe trendy w zachowaniach konsumenta a innowacje w marketingu. Neuromarketing i jego wykorzystanie w sprzedaży. Merchndising. E-marketing.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, studium przypadku, ćwiczenia w grupie, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Opracowanie studium przypadku, ocena aktywności

Literatura podstawowa

1.      Barska, A.(red.). Reklama wczoraj i dziś. Difin SA 2016.

2.      Kotler, P. Kotler o marketingu: jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach. New Media Srl Aliberti editore 2010.

Literatura uzupełniająca

1.      Beckwith, H. Niewidzialny dotyk: cztery klucze do nowoczesnego marketingu. Wydawnictwo Helion 2006.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Anetta Barska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-08-2020 21:00)