SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Budowa zespołu handlowego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Budowa zespołu handlowego
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZSPD-BZHA
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie sprzedażą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Bartosz Seiler
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy/uczestników ze znaczeniem efektywnych zespołów pracowniczych w kontekście funkcjonowania działu sprzedaży; przekazanie wiedzy dotyczącej istoty zespołów, ich struktur i procesów w nich zachodzącymi, jak również możliwości przekształcania grup w zespoły. Ponadto, wskazanie możliwości rozwijania osobistych kompetencji związanych ze współdziałaniem i pracą zespołową, a także umiejętności związanych z budowaniem i kształtowaniem efektywnych zespołów

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zakres tematyczny

Wykład:

Pojęcie zespołu, różnice między grupą a zespołem oraz cechy efektywnych zespołów; elementy struktury zespołów-cele, normy zespołowe, role grupowe; fazy rozwoju zespołów; procesy zachodzące w zespołach oraz kształtowanie współpracy;

 

Ćwiczenia:

Integracja zespołu w oparciu o wzajemne poznanie, efektywne komunikowanie się, budowanie zaufania i współpracę; kształtowanie współpracy w zespole;  elementy struktury zespołu i procesy w nim zachodzące oraz ich wpływ na powstawanie zjawiska synergii; kierowanie zespołem handlowym

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, dyskusja

Ćwiczenia: ćwiczenia warsztatowe w oparciu o zadania scenariuszowe, studia przypadków, dyskusja grupowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność, aktywny udział w wykładach i ćwiczeniach, a także przygotowanie indywidualnie lub w 2-3 osobowych grupach pracy zaliczeniowej, dotyczącej wybranego problemu funkcjonowania zespołu handlowego. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych zajęć.

Literatura podstawowa

1.      Aneona D., Bresmen H., Zespoły X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2009

2.      Belbin M. R., Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2008

3.      Gellert M, Nowak C., Zespół, GWP, Gdańsk, 2008

4.      Kossowska M, Sołtysińska I., Budowanie zespołów. Materiały szkoleniowe, ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków, 2009.

5.      Mackin D., Budowanie zespołu; zestaw narzędzi, Rebis, Poznań, 2011

6.      Miller D., Zespoły, PWE, Warszawa, 2010

Literatura uzupełniająca

  1. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk, 2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Bartosz Seiler (ostatnia modyfikacja: 20-08-2020 13:29)