SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
Kod przedmiotu 12.6-CM-3-Ger.i Piel.Ger.-S20
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do kompleksowej opieki geriatrycznej. Przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie procesów starzenia się ustroju, ostrych i przewlekłych chorób wieku starczego. Wskazanie odrębności postępowania pielęgniarskiego wobec osoby w wieku podeszłym. Zwrócenie uwagi na starość w aspekcie środowiskowym i genetycznym oraz profilaktyki niepomyślnego starzenia się człowieka.

Wymagania wstępne

Wiedza i umiejętności zawodowe zdobyte zgodnie z programem w I roku nauczania. Umiejętność oceny potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka, wiedza z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej,  nauk podstawowych , społecznych. 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Przedmiot i zakres geriatrii;
 2. Geriatria wobec wzrostu liczby seniorów, wzrostu długości życia ludzkiego. Problem starzenia się ludności Polski, Europy i świata. Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce.
 3. Charakterystyka populacjji seniorów w starszym wieku oraz profilaktyka niepomyślnego starzenia się;
 4. Proces starzenia się w aspekcie biologicznym, psychologicznym i socjoekonomicznym;
 5. Cechy fizjologiczne i psychologiczne człowieka w wieku podeszłym;

Ćwiczenia:

 1. Komunikacja z osobą starszą z uwzględnieniem deficytów wynikających ze starzenia się organizmu oraz choroby;
 2. Kompleksowa Ocena Geriatryczna wykorzystanie skal i testów służących wdrażaniu interwencji;
 3. Etiopatogeneza, przebieg, leczenie,  i profilaktyka chorób wieku, starszego z uwzględnieniem chorób otępiennych oraz wynikających ze starzenia się organizmu.  Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, POCHP, Przewlekłe zapalenie  żołądka, Choroba Alzheimera, Choroba Parkinsona, zaparcia, biegunka, Rozpoznawanie powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego;
 4. Wielkie problemy geriatryczne pielęgnowanie pacjenta (zaburzenia wzroku, słuchu, nietrzymanie moczu i stolca, depresja, zespoły otępienne)
 5. Diagnoza pielęgniarska, plan opieki, realizacja i ewaluacja procesu pielęgnowania osoby w wieku senioralnym z wymienionymi schorzeniami;
 6. Dietetyka wieku starczego, piramida zdrowego żywienia, zaburzenia elektrolitowe u osób starszych;
 7. Profilaktyka niepomyślnego starzenia, usprawnianie seniorów oraz rehabilitacja geriatryczna.
 8. Problem polipragmazji w geriatrii. Leczenie schorzeń osób w wieku geriatrycznym z uwzględnieniem działania leków w zależności od schorzenia.
 9. Osoba starsza w oddziale szpitalnym i placówce instytucjonalnej. Gromadzenie danych, plan opieki, w oparciu o diagnozę pielęgniarską oraz proces pielęgnowania. Przyjęcie seniora do placówki;
 10. Postępowanie z człowiekiem umierającym i zmarłym z zachowaniem godności uwzględniając procedury.

SamokształcenieProjekt usprawniania seniora w aspekcie psychofizycznym, przeprowadzenie zaplanowanych działań w grupie seniorów.

 1. Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z wybranymi Wielkimi Zespołami Geriatrycznymi- profilaktyka upadków

Zajęcia praktyczne / Praktyka zawodowa:

 1. Osoba starsza w oddziale szpitalnym, placówce instytucjonalnej. Gromadzenie danych, plan opieki, wykorzystanie skal i testów służących wdrażaniu interwencji w oparciu o diagnozę pielęgniarską oraz proces pielęgnowania. Przyjęcie seniora do placówki;
 2. Komunikacja z osobą starszą z uwzględnieniem deficytów wynikających ze starzenia się organizmu oraz choroby;
 3. Pielęgnowanie i leczenie ludzi starszych z chorobami otępiennymi.
 4. Pielęgnowanie człowieka starszego z chorobami układu krążenia;
 5. Pielęgnowanie i leczenie ludzi starszych z chorobami układu oddechowego;
 6. Pielęgnowanie i leczenie ludzi starszych z chorobami układu pokarmowego;
 7. Pielęgnowanie i leczenie w chorobach nerek;
 8. Żywienie w okresie starości, postępowanie w cukrzycy;
 9. Pielęgnowanie w chorobach narządów ruchu, usprawnianie osób starszych;
 10. Zespół słabości i kruchości;
 11. Ludzie starzy z upośledzeniem wzroku i słuchu;
 12. Rozpoznawanie powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego;
 13. Zastosowanie środków farmakologicznych w leczeniu wielochorobowości z uwzględnieniem interakcji leków;
 14. Postępowanie z człowiekiem umierającym i zmarłym z zachowaniem godności uwzględniając procedury.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca w grupach, praca z książką, metoda przypadków i sytuacyjna, pokaz, instruktaż, ćwiczenia praktyczne, studium indywidualnego przypadku , metoda symulacji (zajęcia realizowane w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – Do egzaminu student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia ćwiczeń. Egzamin przeprowadzony w formie ustnej, warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia na podstawie odpowiedzi na trzy pytania wylosowane z puli osiemdziesięciu.  Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w przypadku konieczności przejścia na egzaminowanie zdalne w czasie regulaminowym, przed rozpoczęciem sesji w oparciu o regulamin zdalnego egzaminowania. 

Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu ćwiczeń. Aktywny udział w dyskusji, przygotowanie procesu pielęgnowania w wybranej jednostce chorobowej, kolokwium. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie i formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.

Samokształcenie – opracowanie  projektu usprawniania seniora w wybranej jednostce chorobowej i przeprowadzenie we wskazanej przez prowadzącego placówce opieki senioralnej. 

Działania mogą być zrealizowane w grupach maksymalnie 4 osobowych.

CSM

Zajęcia praktyczne/praktyka zawodowa – warunkiem zaliczenia jest obserwacja bezpośredniej pracy z pacjentem i współpracy z personelem oraz kontaktu z rodziną. Do zajęć praktycznych przystępuje student, który zaliczył wykład i ćwiczenia na ocenę pozytywną. Do praktyki zawodowej przystępuje student, który zaliczył wykład, ćwiczenia i zajęcia praktyczne na ocenę pozytywną. Student jest zobowiązany dopilnować dokonania wpisów w dzienniku praktyk.

Pozostałe warunki, nie wymienione w tym punkcie określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow

Literatura podstawowa

 1. Błaszczak R, Dominiak I. Wojtczak A. Pielęgniarstwo geriatryczne, Edumetriq, Sopot 2017
 2. Hager K., Krause O. Geriatria, Edra Urban & Partner, 2017
 3. Cybulski M., Krajewska-Kułak E., Opieka nad osobami starszymi, Przewodnik dla zespołu terapeutycznego, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017
 4. Muszalik M., Kędziora-Kornatowska K., Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2018

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J. A., Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i  Rehabilitacja, PWN, Warszawa 2013
 2. Murdoch I i wsp (red. wyd. polskiego Tomasz Kostka Stany nagłe w geriatrii.) Edra Urban & Partner, 2017
 3. Schafer C., Liegweg A., Eisert A., Red. Bień B. i wsp. Farmakoterapia w geriatrii, MedPharm Polska, Wrocław 2017
 4. Gryglewska B., Grodzicki T. Geriatria w przypadkach klinicznych, Via Medica Gdańsk 2015
 5. Czasopisma i podręczniki dostępne w Bibliotece Uniwersyteckiej UZ (bazy danych w układzie alfabetycznym) http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 13-09-2021 20:55)