SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komunikacja w internecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komunikacja w internecie
Kod przedmiotu 15.0-WH-FiPlD-KWI-2-Ć-S14_gen5J5C7
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z najważniejszymi cechami komunikacji internetowej i komunikatów w Internecie. Pogłębiona analiza formy i treści przekazów internetowych. Interpretacja strategii autorów wypowiedzi internetowych. Przyjrzenie się działalności człowieka w internecie oraz interpretacja tych zachowań wraz z oceną etyczną i perspektywą przyszłych zdarzeń. Ocena wpływu rozwoju technicznego na zmiany w komunikacji i zachowania ludzi.

Wymagania wstępne

Brak. 

Zakres tematyczny

1. Internet a inne media.
2. Komunikacja elektroniczna.
3. Właściwości komunikacji internetowej.
4. Strona internetowa i hipertekst.
5. Kompetencje komunikacyjne w komunikacji internetowej.
6. Nadawca i odbiorca internetowy. Immersja, switching tożsamości.
7. Kategorie komunikacyjne w Internecie.
8. Wspólnota komunikacyjna w Internecie.
9. Informacyjna topologia Sieci (siła słabych więzi).
10. Sieci: układ nerwowy społeczeństwa.
11. Technologia i jej wpływ na zmiany komunikacyjne i relacje sieciowe.
12. Problemy etyczne komunikacji internetowej. Uzależnienie od internetu.
13. Kanały tematyczne w Internecie.
14. Stare media w świecie cyfrowym. Nowe formy komunikacji w Internecie.
15. Modele procesu komunikacji w Internecie.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, opis uzasadniający, wykład, wykład konwersatoryjny, analiza przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna.

Egzamin.

Literatura podstawowa

Bugajski M., O niektórych problemach komunikacji językowej w internecie, w: Język @ multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko i J. Stasieńko, s. 422–429, Wrocław 2005.

Bugajski M., Strona internetowa jako przedmiot badań językoznawczych, w: WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, s. 289-297, Wrocław 2008.

Burszta W. J., Internetowa polis w trzech krótkich odsłonach, w: Ekran, mit, rzeczywistość, red. W. J. Burszta, s. 157-175, Warszawa 2003.

Gogołek W. , Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Warszawa 2010. 

Grzenia Jan, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

Keen A., Kult amatora, jak internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, K.Topolska-Ghariani, Warszawa 2007.

Kładoczny P., Przepowiednie w Internecie, w: Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski i A. Woźny, s. 99-107, Wrocław 2001.

Kładoczny P., Blog jako gatunek tekstu w kontekście monetyzacji treści, „Media Biznes Kultura” 2019 nr 2 (7) 2019, s. 147-160.

Kładoczny P, Miłośnicy zegarków i zegarów – ich wizerunek i tożsamość w Internecie, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, r. 2013, red. M. Steciąg, Marian Bugajski, s. 265-278, Zielona Góra 2014.

Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, M. Filiciak, G. Ptaszek, Warszawa 2009.

Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, r. nauk. M. Sokołowski, Toruń 2008.

Morreale S.P., Spitzberg B. H., Barge J. K., Kompetencja w komunikacji internetowej, w: Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza, umiejętności, tł. P. Izdebski, A. Jaworska, D. Kobylińska, s. 238-274, Warszawa 2011.

Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, Toruń 2009.

Popiołek M., Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (socjal)mediatyzacja życia codziennego, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2015, T. 58, nr 1 (221), s. 60-71.

Poprawa R., W pułapce internetu. Kontrowersje, fakty, mechanizmy, w: Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, s. 227-240, Toruń 2009.

Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015.

Sitarski P., Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków 2002.

Szczepaniak R., „Plemiona sieci” – Internet jako medium społeczne i kulturowe, „Zeszyty Prasoznawcze”, 2015, T. 58, nr 1 (221), s. 202-211.

Szponar M., Kompetencje komunikacyjne w komunikacji mediowanej komputerowo, w: Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. Danuta Ulicka, s. 121-130, Warszawa 2009.

Szpunar M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa 2012, s. 105-144.

Topolnicka E., Strona internetowa w ujęciu genologicznym, Zielona Góra 2021 [rozprawa doktorska].

Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa 2009.

Tekst (w) sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, s. 199-213, Warszawa 2009.

Urbańska-Galanciak D., Homo players, Warszawa 2009.

Van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, tł. J. Konieczny, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

Barczyk P., Nowe technologie a kultura cyfrowego dostępu, w: Wokół mediów ery Web 2.0, red. B. Jung, s. 10-31, Warszawa 2010.

Borasińska A., Nowe media – (nowa) psychologia odbiorcy, w: Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, s. 36-43, Toruń 2009.

Bugajski M., Sytuacja komunikacyjna a zmiany językowe (rekonesans badawczy), w: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, red. G. Sawicka, s.134-145, Bydgoszcz 2010.

Dąbrowska M., (Nie)grzeczność w mediach elektronicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXII, 2006, s. 117-128.

Draganik H., Wirtualne kłamstwa. O informacji, której nie ma w sieci, w: Tekst (w) sieci 2. Literatura, społeczeństwo, komunikacja, red. A. Gumkowska, s. 305-314, Warszawa 2009.

Ejsmont M., E-prasa, e-książka. Gutenberg w notebooku, w: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, r. nauk. M. Sokołowski, Toruń 2008, s. 103-112.

Grzesik-Robak A. , Media tradycyjne wobec nowych rozwiązań technologicznych – szansa czy zagrożenie, w: Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, s. 27-35, Toruń 2009.

Jędrzejewski S., Radio w świecie cyfrowym, w: Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, s. 44-56, Toruń 2009.

Kładoczny P., Kontakty językowe i komunikacja w środowisku audiofilów, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015, red. M. Steciąg, M. Adamczyk, M. Biszczanik, s. 235-255, Zielona Góra 2016.

Kociuba M. , Odpowiedzialność użytkownika grup dyskusyjnych w dobie kultury Web 2.0, w: Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, s. 256-267, Toruń 2009.

Maciejewska K. , Elektroniczne wersje prasy lokalnej – alternatywa czy odbicie wydania tradycyjnego? Analiza zjawiska na przykładzie publikacji wyborczych „Gazety Olsztyńskiej”, w: Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, s. 171-175, Toruń 2009.

Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, red. M. Jeziński, Toruń 2009.

Rejter A. , Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową – perspektywa historyczna, w: Tekst (w) sieci. T. 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, s. 111-120, Warszawa 2009.

Siuda P., Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Warszawa 2010.

Tulińska J., Internet jako miejsce uczenia się, czyli kilka refleksji o edukacji w cyberprzestrzeni, w: Media, kultura popularna, edukacja, red. W. Jakubowski, Kraków 2005, s. 23-54.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:18)