SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język w internecie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język w internecie
Kod przedmiotu 15.0-WH-FiPlD-JWI-2-Ć-S14_gen2Q9B1
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z najważniejszymi cechami przekazów internetowych. Pogłębiona analiza formy i treści przekazów internetowych. Analiza zachowań komunikacyjnych i językowych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji języka i tekstu przekazów internetowych. Analizowanie wyznaczników interakcji, interaktywności oraz strategii językowych wykorzystywanych w wypowiedziach internetowych. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. E-mail – właściwości i poprawność listu elektronicznego.
 2. Właściwości tekstów elektronicznych i komunikacji językowej w Internecie.
 3. Dyskurs internetowy – terminy i definicje.
 4. Interpunkcja i ortografia w dyskursie internetowym.
 5. Innowacje słowotwórcze w internecie na podstawie komunikatorów.
 6. Gatunki internetowe.
 7. Netykieta.
 8. Fora internetowe – strategie językowe wypowiedzi internetowych.
 9. Tekst tradycyjny w wersji elekronicznej.
 10. Ikonizacja przekazu internetowego, memy, demotywatory.
 11. Tłumaczenia automatyczne w sieci.
 12. Wpływ komunikacji internetowej na język.
 13. Reklama w Internecie.
 14. Język wybranych grup społecznych w sieci.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, opis uzasadniający, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna na temat charakterystycznych cech języka internetu na wybranym przykładzie.

Egzamin ustny – analiza językowa tekstu pochodzącego z Internetu.

Literatura podstawowa

Bauer Z., Polskie fora internetowe. Przykład „mowy nienawiści”, w: Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, s. 46-59, Warszawa 2009.

Ejsmont M., E-prasa, e-książka. Gutenberg w notebooku, w: Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy, red. M. Sokołowski, Toruń, s. 103-112.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007.

Kładoczny P., Przepowiednie w Internecie, w: Nowe media – nowe w mediach, red. I. Borkowski i A. Woźny, Wrocław 2001, s. 99-107.

Kowalski G., Negocjacja hierarchii ról społecznych w korespondencji elektronicznej studentów z nauczycielami akademickimi, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, s. 253-263, Warszawa 2009.

Szymański L., Leksyka czatu internetowego. Studium empiryczne, Zielona Góra 2013.

Żydek-Bednarczuk U., Dyskurs internetowy, w: Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, s. 347-379, Kraków 2013.

Język w internecie. Antologia, red. M. Kita i I. Loewe, Katowice 2016.

Literatura uzupełniająca

Data K., Wpływ komunikacji sieciowej na współczesną polszczyznę, w: Tekst (w) sieci 1. Tekst, język, gatunki, red. D. Ulicka, s. 131-138, Warszawa 2009.

Dawidziak-Kładoczna M., O niegrzecznej ocenie niegrzecznego zachowania, w: (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2015, s. 131-144.

Dawidziak-Kładoczna M., Słoje, słoiki i słoiczki kontra lokalesi, rodowici i slumsy, czyli jak warszawianie postrzegają przyjezdnych i jak przyjezdni postrzegają warszawian, w: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013. Tożsamość w komunikowaniu, Zielona Góra 2014, s. 161-172.

Dąbrowska M., (Nie)grzeczność w mediach elektronicznych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXII, 2006, s. 117-128.

Gruszczyński W., Czy normy językowe obowiązują w Internecie, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, p. red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2001, s. 183-190.

Habrajska G., Strategie konwersacyjne w internetowych grupach dyskusyjnych, w: Język trzeciego tysiąclecia II. Tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków 2002, s. 161- 173.

Lubaś W., Polska pisownia w Internecie, prestiż oficjalnej ortografii i jej nauczanie, w: Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, s. 281-292, Katowice 2012.

Olszewski W., Sowińska B., Savoir-vivre w komunikacji internetowej, w: Internet a relacje międzyludzkie, red. E. Laskowska i M. Kuciński, s. 217-226, Bydgoszcz 2010.

Ożóg K., Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania, w: Język a Kultura, t. 20,  s. 59-80, Wrocław 2008.

Senderska J., Przejawy niegrzeczności językowej w wypowiedziach użytkowników forów internetowych, w: (Nie)grzeczność, interakcja, komunikacja, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2015, s. 239-250.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności dziennikarstwo internetowe.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 08-05-2021 15:25)