SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia wychowawcza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia wychowawcza
Kod przedmiotu 05.8-WH-WHSND-PSW-Ć-S14_genP6WCM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Mróz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przegląd problemów wychowawczo-klinicznych oraz czynników ryzyka w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży w odniesieniu do warunków ich życia.

Wymagania wstępne

Znajomość materiału z zakresu podstaw psychologii i psychologii rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

 1. Dysfunkcje u dzieci, specyficzne problemy w uczeniu się.
 2. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie.
 3. Dzieci z ADHD - praca na lekcji i w domu.
 4. Dzieci autystyczne.
 5. Nauczanie języków obcych w przedszkolu.
 6. Problemy uczniów bardzo zdolnych.
 7. Urazy emocjonalne u dzieci i ich długotrwałe konsekwencje.
 8. Przemoc wobec dzieci i jej skutki.
 9. Problemy młodzieży szkolnej. Zaburzenia odżywiania wśród młodzieży.
 10. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

 

 

Metody kształcenia

Prezentacja, dyskusja, analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z referatu i sprawdzianu; ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ocen z referatu i sprawdzianu.

Literatura podstawowa

Meyers R., Psychopatologia, Gdańsk 2001.

Namysłowska I. (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, Warszawa 2004.

Psychologia wychowawcza (2020). pod red. H. Liberska, J. Trempała, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca

Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk 2005.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 14:06)