SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Kresy w literaturze XIX i XX wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Kresy w literaturze XIX i XX wieku
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-LWL- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w świat literatury kresowej XIX i XX wieku, funkcjonującej jako swoisty fenomen kulturowy, obszar pamięci literackiej oraz dziedzina historii, a także pokazanie pogranicza jako kategorii interpretacyjnej. W perspektywie swoistego dialogu kultur przedstawiona zostanie również problematyka regionalizmu, obecnego zarówno w życiu literackim jak i w kulturze pogranicza.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje wybrane utwory dziewiętnastowieczne  i teksty powstałe w XX wieku, od romantyków (kresowe „szkoły literackie”) poprzez twórców drugiej połowy XIX  wieku ( F. Rawita-Gawroński, M. Rodziewiczówna)  aż do Cz. Miłosza, T. Konwickiego, W. Odojewskiego, J. Wołoszynowskiego. Tworzy to inny kanon historii literatury polskiej, dla której kluczem jest pogranicze.

 1. Zagadnienia wstępne. Pojęcie kresowości.
 2. Od tradycji staropolskich do "kresów" Mohorta.
 3. Temat ukraiński. Od "szkoły ukraińskiej" do współczesności (W. Odojewski).
 4. Tematyka litewska (Od romantyzmu do C. Miłosza i T. Konwickiego).
 5. Romantyczna Białoruś w poezji polskiej (W. Syrokomla).
 6. Zagadnienia regionalizmu w życiu literackim i w kulturze pogranicza.
 7. Mit dworu szlacheckiego w powieściach E. Orzeszkowej i M. Rodziewiczówny.
 8. Heroiczne wzorce postaci w powieści kresowej (Z. Kossak-Szczucka).
 9. "Kresy" jako obszar pamięci literackiej i dziedzina historii.
 10. Dialog kultur.
 11. Motywy i symbole kultury kresowej.
 12. Zaliczenie i podsumowanie zajęć.

Metody kształcenia

Tradycyjna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, przygotowanie referatu.

Literatura podstawowa

Dutka E., Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego, „Prace Naukowe UŚ w Katowicach”, nr 1931, Katowice 2000.

Hadaczek B., Historia literatury kresowej, Kraków 2011.

Janion M., „Szkoła białoruska” w poezji polskiej, [w:] tejże, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991.

Kolbuszewski J., Kresy, Wrocław 1999.

Kresowianki. Krąg pisarek heroicznych, red. K. Stępnik i M. Gabryś, Lublin 2006.

Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, red. E. Czaplejewicz i E. Kasperski, Warszawa 1996.

Uliasz S., Literatura Kresów-kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994.

Uliasz S., O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Rozprawy i szkice, Rzeszów 2001.

Zajas K., Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008.

Życie literackie i literatura w Wilnie XIX i XX wieku, red. T. Bujnicki i A. Romanowski, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

Bujnicki T., W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie, Warszawa 2010.

Kultura pogranicza wschodniego. Zarys encyklopedyczny, red. T. Budrewicz, T. Bujnicki i J. S. Ossowski, Warszawa 2011.

Na pograniczach literatury, red. J. Fazan, K. Zajas, „Biblioteka Literatury Pogranicza”, red. A. Romanowski, t. 21, Kraków 2012.

Ruszczyńska M., Pogranicze. Studia i szkice literackie, Zielona Góra  2015.

Rybak A., Smółka A., Wieża Eiffla nad Piną. Kresowe marzenia II RP, Wołowiec 2018.

Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 14:02)