SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konteksty literatury i kultury XX i XXI w. - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konteksty literatury i kultury XX i XXI w.
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-KLiK XXiXXI-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Anna Szóstak
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 45 3 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Rozwijanie umiejętność powiązania tekstów kultury XX i XXI wieku z trendami filozoficznymi, artystycznymi, przemianami społecznymi i politycznymi i in.. 

Rozwijanie kompetencji łączenia wiedzy z różnych dziedzin i korzystania z niej podczas analizy i interpretacji dzieł literackich.

Poszerzenie wiedzy z zakresu literatury i kultury XX i XXI wieku o wybrane konteksty. 

Doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się, dyskusji, obrony własnych hipotez.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Teksty kultury, m.in. z zakresu literatury pięknej, reportażu i eseistyki:

 1. Olga Tokarczuk, Czuły narrator 
 2. Joseph Conrad, Jądro ciemności 
 3. Maciej Wasielewski, Jutro przypłynie królowa
 4. Jan Józef Szczepański, Przed Nieznanym Trybunałem
 5. Mieczysław Jastrun, Mit śródziemnomorski (wybrane eseje) 
 6. Czesław Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco (wybrane eseje)
 7. Ryszard Przybylski, Ogrom zła i odrobina dobra
 8. Jerzy Stempowski, Eseje dla Kassandry (wybrane eseje)
 9. Hanna Krall, Wyjątkowo długa linia
 10. Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem
 11. Mariusz Szczygieł, Nie ma
 12. Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, analiza tekstu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w dyskusji, przygotowanie referatu, zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.

Burek T., Żadnych marzeń, Londyn 1987.

Drewnowski T., Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944-1989, Kraków 2004.

Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1978 i nast.

Janion M., Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2002.

Kijowski A., Granice literatury. Wybór szkiców krytycznych i historycznych, Warszawa 1991.

Nasiłowska A., Historia literatury polskiej, Olsztyn 2019.

Polski esej literacki. Antologia, wstęp i oprac. J. Tomkowski, Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca

Według bieżących potrzeb.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 13:10)