SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Redakcja językowa i korekta wydawnicza - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Redakcja językowa i korekta wydawnicza
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-RJiKW-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Szagun
  • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
  • dr Iwona Żuraszek-Ryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z założeniami redakcji językowej wybranych typów tekstów i zasadami korekty.  Zajęcia mają też na celu przygotować studenta do rozwiązywania trudności edytorskich, dylematów poprawnościowych, interpunkcyjnych, ortograficznych oraz wykonywania korekty językowej na tekstach spreparowanych i autentycznych (teksty literackie i użytkowe).

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  1. Istota redakcji językowej.
  2. Dyskusyjne kwestie językowe i stylistyczne.
  3. Zasady transliteracji i transkrypcji.
  4. Techniki przeprowadzania korekty (tradycyjnej i elektronicznej). Znaki korektorskie.

Metody kształcenia

Ćwiczenia z tekstem, dyskusja, elementy wykładu konwersatoryjnego, wypowiedź ustna (odpowiedź, referat).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, a także otrzymanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu i pracy kontrolnej, uwzględniającej zasady redakcji i korekty.

Literatura podstawowa

Bilingham J., Redagowanie tekstów, przeł. A. Dąbrowska, Warszawa 2006.

Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2020.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Karpowicz T., Dyskusyjne zagadnienia interpunkcyjne w praktyce zawodowej korektorów i redaktorów językowych, Warszawa 2011.

Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

Osuchowska B., Poradnik redaktora i autora, Warszawa 1988.

Polański E., Skudrzykowa A., Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 2010.

Podobiński S., Poradnik ortograficzny ze słowniczkiem wyrazów najtrudniejszych i tekstami edytorsko-poprawnościowymi, Częstochowa 2001.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Zagajewska A., Trudne słowa. Wybrane problemy ortograficzne w praktyce pisarskiej: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2884/1/BAJ_14_Zagajewska.pdf [dostęp: 1.12.2020]

Literatura uzupełniająca

Bralczyk J., Nowe słowa, Warszawa 2007.

Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN, Warszawa 2020.

Bańko M., Inny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2000.

Bańko M., Wielki słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2019.

Markowski A., Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, Warszawa 1999.

Markowski A., Tyle trudnych słów. Praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji, Warszawa 1995.

Markowski A., Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa 2018.

Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik skrótów i skrótowców, Wrocław 2007.

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, Warszawa 2020.

Podracki J., Słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Warszawa 1993.

Przybylska R., Przyczyna W., Zasady pisowni słownictwa religijnego, Tarnów 2004.

Rada Języka Polskiego: https://rjp.pan.pl/

Poradnie językowe: https://sjp.pwn.pl/poradnia; http://www.poradnia-jezykowa.uz.zgora.pl/wordpress/

Ustawa o języku polskim. Akt prawny: sejm.gov.pl

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności edytorstwo. 


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 14:08)