SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Tradycyjne i cyfrowe źródła informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Tradycyjne i cyfrowe źródła informacji
Kod przedmiotu 08.9--FiPlD-Pdw: TiC-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem jest zapoznanie studentów z tradycyjnymi oraz cyfrowymi źródłami wiedzy. Cele szczegółowe: 1) przedstawienie piśmienniczych i niepiśmienniczych źródeł informacji istotnych dla praktyki edytorskiej; 2) kształtowanie umiejętności pozyskiwania i oceny rangi źródeł informacji; 3) omówienie metod tworzenia stanów badań, kwerend, zestawień tematycznych i in. opracowań na podstawie źródeł tradycyjnych i cyfrowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  1. Terminologia związana z tradycyjnymi i cyfrowymi źródłami informacji.
  2. Typologia dokumentalnych i niedokumentalnych źródeł informacji.
  3. Typy źródeł elektronicznych.
  4. Przegląd wybranych instytucji gromadzących i udostępniających dane.
  5. Wybrane katalogi biblioteczne, bazy abstraktowe i indeksowe, archiwa, repozytoria.
  6. Otwarte zasoby i możliwości ich wykorzystania z poszanowaniem prawa autorskiego.
  7. Metody tworzenia dokumentów pochodnych (np. kwerendy, stany badań, streszczenia).

Metody kształcenia

Dyskusja, zadania laboratoryjne, praca pisemna, metoda działalności praktycznej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, zaliczenie zadań podczas zajęć i przygotowanie pracy pisemnej (np. zestawienia bibliograficznego na wybrany temat).

Literatura podstawowa

Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka. Pod red. J. Woźniak, M. Ochmańskiego, Warszawa 2009.

Informacja elektroniczna a prawo autorskie: materiały z warsztatów Warszawa 30 września – 1 października 1999, [oprac. i red. L. Biliński], Warszawa 2000.

Informacja naukowa, Rozwój – metody – organizacja, pod red. Z. Żmigrodzkiego, W. Babika, D. Pietruch-Reizes, Warszawa 2006.

Nahotko M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki, Warszawa 2010.

Pacek J., Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa 2010.

Urbańczyk S., Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków – Katowice 1991.

Zasadowa H., Wydawnictwa informacyjne, cz. 1: Problematyka ogólna, Warszawa 1983.

Literatura uzupełniająca

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.

Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych [PDF], oprac. K. Grodecka, K. Śliwowski, [b.m.] 2012.

Słownik encyklopedyczny terminów i języków informacyjno-wyszukiwawczych, red. B. Bojar. Warszawa 2002.

Sordylowa B., Z problematyki bibliotek i informacji naukowej, Warszawa 1997.

Wybrane numery prasy branżowej (tu m.in. „Zagadnienia Informacji”).

Wybór materiałów cyfrowych (internetowych). 

Wybór opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach).

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 07-05-2021 13:15)